Studiehandledning Filmo - mall.pmd

LIVETS RESA
Sedan livet uppstod på jorden har det utvecklats
explosionsartat. Vissa varelser har kommit och försvunnit.
Andra har levt kvar. Alla arter som någonsin har levat är
besläktade – däribland vi människor. Vi är bara ett av
resultaten av livets resa. Serie i fem delar livets utveckling
på jorden.
Det livgivande havet
Haven sjuder av liv i alla möjliga former. Vår resa lär oss hur
denna fantastiska mångfald uppstod. Träffa de vackra, de
bisarra, de extrema och några av planetens mest fruktade
rovdjur. Lär dig samtidigt något om vårt ursprung. Allt började
en gång i det livgivande havet...
Livet erövrar land
Tänk dig en plats så ogästvänlig att du måste ha
andningshjälp. En plats utan skugga, där solstrålningen dödar
på någon minut. Eller så riskerar du att frysa ihjäl under
natten. Det handlar om jorden, som den såg ut för 500
miljoner år sedan. Så hur erövrade livet den här världen?
Fakta
Produktion: BBC Worldwide, 2005
Längd: 5 x 50 min
Från: 10 år
Ämne: Biologi; zoologi
Filmnr: 6900-6904
Filmens syfte
- skildra hur mångfalden av olika
arter i havet uppstod
- skildra hur livet erövrade land
- skildra hur livet erövrade luften
- visa hur olika arter lärt sig att
leva tillsammans, samt att
utnyttja varandras speciella
egenheter för sin egen
överlevnad
- skildra människans utveckling
och vilka likheter och skillnader
vi har med aporna
Livet erövrar luften
Tänk er friheten och spänningen i att kunna flyga. Att flyga
fritt som en fågel är något som vi människor bara kan drömma
om. Men för två tredjedelar av jordens alla djur är det
verklighet. Så hur erövrade livet den här världen?
Att leva tillsammans
Överallt på jorden måste rovdjur och växtätare finna sin plats.
Vår värld består av ett nätverk av komplexa relationer.
Relationerna påverkar utseende och uppförande. Det här är
berättelsen om hur alla levande varelsers relationer har stakat
ut vägen för livets resa.
Det mänskliga livet
Människans DNA är nästan identiskt med schimpansen. Trots
det är det en enorm skillnad mellan våra, och alla andra apors,
förmågor. Sex miljarder människor dominerar idag jorden. Hur
gick det till? Hur blev vi, Homo sapiens, så annorlunda? Det
här är berättelsen om det mänskliga livet.
Aktiviteter före visning
Diskutera titeln Livets resa – vad tror ni att den anspelar på?
Ta reda på hur länge som det har funnits liv på jorden. Vilka
faktorer är avgörande för att liv överhuvudtaget ska kunna
existera här, tror ni?
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
lIVETS RESA
Evolutionen
Evolution betyder utveckling eller
utvecklingsläran (evolutionsteorin). Med det
brukar man mena att de levande varelserna på
jorden utvecklats och förändrats undan för
undan under några miljarder år, från den
första lilla urcellen för 4 000 miljoner år
sedan till dagens rika djur- och växtliv. Till
den här teorin hör också en förklaring av hur
utvecklingen gått till, åtminstone av vad det
är som gör att djur- eller växtarter kan
förändras över tiden. Hur går det till när
djurens utseende förändras? Djurarterna
förändras framför allt när världen omkring
dem förändras. Orsaken är ett slags tävlan
mellan djuren, en kamp för att överleva och
skaffa ungar (föröka sig). De djur som har
bäst förutsättningar att klara sig - t.ex. lång
hals om det börjar bli ont om blad för hovdjur
Nyckelord/Teman
Hav
Artrikedom
Mångfald
Ursprung
Land
Extrem miljö
Evolution
Anpassningsförmåga
Tid
Luft
Fåglar
Flygförmåga
Utseende
Komplexitet
Sociala relationer
Symbios
som äter från träden - överlever lättare och kan
skaffa flest ungar. Ungarna ärver föräldrarnas
egenskaper - den ovanligt långa halsen - och för
den vidare till sina ungar. Till slut finns en stor
grupp djur som alla har den här egenskapen. Med
tiden är skillnaden så stor att djuren med den nya
egenskapen räknas som en egen djurart. Så har
giraffen utvecklas från förfäder med betydligt
kortare hals. Det kallas naturligt urval. Evolutionen
och det naturliga urvalet upptäcktes av en
engelsman som hette Charles Darwin på 1800-talet.
Han skrev boken Om arternas uppkomst som
påverkade hela världen. Boken gick emot dåtidens
världsbild att alla djur och växter var skapade av
Gud. Dessutom presenterade den idén att
människan var släkt med aporna, vilket för många
på den tiden (och för vissa än idag) var en hädisk
tanke.
Utseende
Egenskaper
Uppförande
Homo sapiens
Apa
Schimpans
Gener
DNA
Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om ämnet beroende på vilken av filmerna i serien Livets resa som ni sett! Gör en
presentation i valfri form, som t.ex. en utställning, uppsats eller hemsida.
Diskutera varför livet idag ser ut som det gör – ta reda på mer om evolutionsteorin. Varför har vissa
arter försvunnit och andra tillkommit? Vilka framtidsutsikter har människan, tror ni? Fundera även på
människans likhet med aporna. Diskutera!
Internetkällor
http://www.cbm.slu.se/ - Centrum för biologisk mångfald
http://www2.tripnet.se/~nlg/chswe.htm - mer om evolution
http://www.nrm.se - Naturhistoriska riksmuseet
http://www.miljoportalen.se/vaxterdjur/mangfald/biomangfald - Miljöportalen om biologisk mångfald
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/mangfald/bmdok/innebar.htm - Naturvårdsverket om biologisk
mångfald
http://www.biol.lu.se/zoofysiol/Svar/Evol.html - fråga en zoofysiolog (om bl.a. livets uppkomst)
http://www.iee.uu.se/se/ - Institutet för ekologi och evolution
http://www.commersen.se/djurtid/manniskan/8.html - om människan
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/manniska/ - mer om människan
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.asp - uppslagsverk med frågor om det mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925