6748 Evolution - arvet från förr.pmd

advertisement
Evolution - arvet från förr
Internetkällor
Livet uppträder i en mängd olika,
överraskande former. Man räknar med att
det finns mellan 5 och 50 miljoner djuroch växtarter på jorden idag. Allt beror på
evolutionen och att de levande varelserna
har utvecklats under många generationer.
Filmen visar hur evolutionen fungerar och
hur DNA och genetiska mutationer skapar
nya former av liv. Du får även lära dig hur
man kan spåra arternas utveckling och
historia genom bl.a. fossil.
http://student.jmg.gu.se/veta/busenkelt/dolly.html - Så gick det till
när Dolly klonades
http://www.geocities.com/Pipeline/Slope/7728/ - läs mer om vem
Charles Darwin var
http://www.google.com - utmärkt söksajt
http://www.kunskapsbanken.su.se - Universitetets kunskapsbank
http://www.skolverket.se – Skolverkets hemsida (med bl.a.
länkskafferiet)
http://www.filmo.se
FILMO
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
[email protected]
www.filmo.se
Ingår i Telenor Vision
Intermedia AB
Filmens syfte
- att skildra hur evolution genom naturligt
urval fungerar
- att förklara begrepp som bl.a. DNA, gener,
mitos, meios, gameter, mutation, allel,
genetisk drift, underart, divergent-,
konvergent- och parallell utveckling,
homologa strukturer,
- att visa hur man kan spåra likheter mellan
olika arter, t.ex. genom att jämföra DNA
- att visa hur man kan spåra arternas
historia , t.ex. genom fossil
Fakta
Längd: 28 min
Ålder: Från 13 år
Ämne: Biologi
Produktion: Video Education Australasia
Filmnr: 6748
Evolution – utveckling, framför allt av olika livsformer från lägre till
högre stadier
Evolution genom naturligt urval innebär en biologisk process där
faktorer i miljön genetiskt påverkar olika individer i en population,
så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till nästa
generation. De arvsanlag eller kombinationer av anlag som gör vissa
individer väl anpassade till rådande förutsättningar – och alltså ger
dem större fortplantningsframgång – kommer då att bli vanligare i
populationen för varje generation. Om dessa faktorer i miljön
fortsätter att påverka populationen på samma sätt sker till slut en
evolutionär förändring. Det naturliga urvalet är den process som lett
till de levande varelsernas anpassning och mångfald, vilket var
Charles Darwins viktigaste insikt och det som utgör kärnan i
darwinismen. År 1859 gavs hans verk ”Om arternas uppkomst” ut.
Nyckelord/Teman
Evolution genom naturligt urval
DNA
Gener
Mitos
Meios
Gameter
Mutation
Allel
Genetisk drift
Underart
Divergent-, konvergent- och parallell utveckling
Homologa strukturer
Kol-14-datering
Fossil
Aktiviteter före visning
Kan ni nämna något/några saker som ni redan nu vet påverkar
evolutionen?
Vad tror ni begreppet ”arv och miljö” innebär?
Slå upp och ta reda på vad begreppet ”Gondwana” betyder.
Tror du att en haj är släkt med en delfin? Varför/varför inte?
Fundera över och se om du kan komma på några gemensamma drag
som du har med dina föräldrar. Vilka är de?
Frågor efter visning
1. Vad är alleler för något?
2. Vad innebär gameter?
3. Hur många procents likhet kan man finna mellan en människa och
en schimpans?
4. Så hur var det nu egentligen – var hajen och delfinen släkt?
5. Vad innebär en mutation?
Aktiviteter efter visning
Diskutera och återförklara vad evolution genom naturligt urval
innebär. Utgå t.ex. från sekvensen i filmen som handlade om
gräshoppor.
Ta reda på mer om vad mitos och meios innebär.
Ta reda på mer om DNA. Vad står det för? Vad är det? ”Fåret Dolly” är
känt eftersom det är världens första klonade däggdjur. Ta reda på mer
vad kloning innebär. Vad tror du att det har för samband med DNA?
Download