Kursutvärdering för YP15LÄ, Sociala relationer i yrkesutbildning ur

advertisement
1 (2)
Institutionen för pedagogik och didaktik
Termin och år
Kursutvärdering för YP15LÄ, Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett
mångfaldsperspektiv, 7,5 hp
Kursansvarig:
Eva Eliasson
Antal examinerade:
19
Antal godkända:
18 (efter att 3 lyckats med sin komplettering)
Svarsfrekvens kursvärdering:
8 av 22 möjliga (3 lämnade inte in båda uppgifterna)
Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället:
En av uppgifterna blev en salstenta i stället för en hemtenta.
Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat
samt fritextsvar):
7 av 8 anser att de under kursen utvecklat värdefulla kunskaper. En student kommenterar att
hen främst gjort det genom uppgifterna i kursen och att det är en värdefull kunskap som hen
tar med sig i sitt dagliga arbete. Alla anser att det i hög grad finns en röd tråd i kursen. På
frågan om det är relevant för kommande studier eller yrkesverksamhet är det många som
anser det användbart. Exempel på fritextsvar: ”Mycket intressant kurs som jag velat ägna mer
tid åt.” ”Ämnet är högaktuellt var jag än i samhället befinner mig och på skolan ska jag lära
ut det vidare till eleverna:” Se hur vi kan använda styrdokument angående kränkningar,
mobbning och diskriminering” Viktig kurs för oss lärare. Vi behöver veta hur vi exempelvis
ska hantera mobbing och diskriminering.” Många positiva svar också när det gäller vad som
ska behållas i kursen.
Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat
Stockholms universitet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 54
www.edu.su.se
Telefon:
Telefax:
E-post:
2 (2)
samt fritextsvar):
Lite lågt är att 2 av studenterna anser att informationen var tydlig i ”låg grad” men inga
kommentarer ges i fritexten. I fritextsvaren är kommentarerna: ”Mer fallbeskrivningar att få
diskutera i forum innan vi ses på campusdagen.” ”Fler böcker tar upp samma sak” ”Längre
tid för inläsning av kurslitteratur.”
Lärarnas analys av kursens genomförande:
I stort sett bra. Den skriftliga salstentan gav ett mycket bra resultat, de flesta var mycket
pålästa. Några frågor var inte helt klart formulerade från vår sida, vilket vi måste vara mer
noga med nästa gång. Att flera texter tar upp samma sak är ett medvetet val, men behöver
förtydligas inför studenterna. Det handlar t ex om styrdokument från skolverket och från
andra myndigheter, samt vad olika författare skriver om t ex mobbning.
Slutsatser samt förslag till förändringar:
Till kursen som går på våren kommer vi att arbeta fram en ny tenta. Vi har förtydligat
frågorna till Mondodiskussionen, eftersom den inte blev helt bra. Samma resonemang
återkom i flera trådar, eftersom frågorna ”flöt ihop” alltför mycket.
Kursen kommer att förändras till hösten -17 då den kommer att bli på 9 hp. Även om vi
konstruerat ytterligare ett lärandemål, så kommer inte litteratur att läggas till, men vi kommer
att knyta fler frågor på tentan till den befintliga litteraturen. På så sätt tillmötesgår vi dem
som vill ha mer tid för inläsning. Jag funderar också på att träna mer på analys av fall, kanske
inte i Forum som studenten föreslår, men vid seminarierna. Det är tydligt att några i sin
examinationsuppgift hade mycket svårt att förstå vad en analys innebär. Till hösten -17
kommer också kursen att ha tre seminarier.
Download