Samverkansinslag för att underlätta övergången från studier till

advertisement
Samverkansinslagförattunderlättaövergångenfrånstudiertillarbetsliv
Gästföreläsare
Progression
termin1-6
Studentdelaktighet Examination
(iplanering)
Nationellamål
för
kandidatexamen
Generiska
färdigheter
Enpersonsomär,ellerhar
varitverksamiyrkeslivet
ochsomhålleren
föreläsningförstudenterna
isyfteattvisapå
möjligheterefterstudierna.
Engästföreläsarekanbidra
tillettmervärdeförsåväl
läraresomstudenterattöka
sinkunskapom
arbetsmarknadensbehov.
Kanmedfördelförläggas
underförstaterminenföratt
förankravadstudiernakan
tänkasledatill.
Studenternakanmedfördel
involverasiplaneringenoch
uppmanasattkommamed
önskemålpåföreläsare.
Detärocksåmöjligtatt
överlåtaansvarethelttill
studenterna,vilketgörattde
fårökadträningiatttakontakt
ochutvecklasinaegnanätverk.
Kunskapochförståelse
Visakunskapochförståelse
inomhuvudområdetför
utbildningen,inbegripet
kunskapomområdets
vetenskapligagrund,
kunskapomtillämpliga
metoderinomområdet,
fördjupninginomnågondel
avområdetsamt
orienteringomaktuella
forskningsfrågor.
Värderingsförmågaoch
förhållningssätt.
Visainsiktomkunskapens
rollisamhälletochom
människorsansvarförhur
denanvänds.
•
•
Muntlig
kommunikation
Informationssökning
Beroendenoch
förutsättningar
Ominslagetförläggs
utanförordinariestudier
ärdetviktigtattihög
gradinvolvera
studenterna.Annars
riskerasenlågnärvaro.
Attanvändasigav
alumnersom
gästföreläsarekanöka
attraktivitetenoch
såledesocksånärvaron.
Download