Ladda ner

advertisement
Filmer & flipp på modfil
Under andra halvan av terminen, på min andel av kursen Modern Filosofi och på
Tema Kunskap, kommer undervisningen att ske enligt en variant av flipped
classroom. Detta innebär att föreläsningarna är förinspelade och studenterna ska
ta del av dem före resp undervisningstillfälle. (”Filmerna”, dvs powerpoint med
kommentatorspår, läggs ut på GUL; det kommer även att vara två filmer till första
gången som Stellan har.)
Den stora poängen med detta upplägg är att frigöra undervisningstid
till att användas till mera ”interaktiva” undervisningsformer. Det man tappar är
möjligheten att direkt ställa en fråga till läraren när man tar del av föreläsningen,
men i gengäld har man tid att tänka igenom och formulera sina frågor inför undervisningstillfället.
I detta upplägg har undervisningen helt seminarie-karaktär och ”omvändningen” består i att studenterna är de som är styrande för vad som tas
upp – läraren kommer inte att ha någon lektionsplan eller ytterligare förberedd
föreläsning. För att sänka den psykologiska tröskeln för att våga prata, kommer
den största delen av tiden ägnas åt diskussioner i mindre grupper.
Det som ska tas upp är först och främst de frågor som väckts, och
oklarheter som framträtt, när studenten tittat på föreläsningarna, samt punkter som
behöver diskuteras djupare. Även frågor som rör kurslitteraturen kan givetvis tas
upp.
För att denna undervisningsform ska fungera fordras det att
studenterna kommer väl förberedda till undervisningstillfällena, dvs har – aktivt!
– tittat igenom respektive filmer, och läst berörda avsnitt av kurslitteraturen, före
undervisningstillfället, och samlat på sig frågor och diskussionsämnen att ta upp.
Till varje föreläsning kommer det även att finnas fördjupningsfrågor, och det är
naturligtvis fritt att även ta upp dessa.
Vi ses!
Anders Tolland
Download