VT10:1 - Ping Pong

advertisement
Institutionen för klinisk neurovetenskap (K8)
Sektionen för psykiatri S:t Göran
Basresurs Grundutbildning
Tel 08-672 24 44
2010-03-23
Resultat Momentevaluering psykiatri
VT10:1, jan-mars
Av 21 studenter besvarade 17 (81%) kursevalueringen. Föreläsningarna uppskattas som
regel högt, även om några fick lite sämre skattningar än brukligt. Även fallseminarierna är
fortsatt väl mottagna och uppfattas som nyttiga av studenterna. En kommentar om
önskemål om tydligare förankring i evidens från föreläsare kan kanske inspirera några av
oss lärare och föreläsare till utveckling av våra material. Dessutom uppskattas/efterlyses
kliniska och praktiska exempel.
Ett nytt inslag denna kurs var ett uppföljande seminarium efter praktiska provet, där
diskussionen kring den ”patient” alla hade träffat fördjupades, samtalstekniska aspekter
bearbetades och även depressionsbehandling ytterligare problematiserades. Några fann
detta ineffektivt, och det kan utvecklas vidare. Vi ger det dock inte under kommande kurs,
av schematekniska skäl. Det skriftliga provet hölls denna gång med endast självrättning,
viket några få fann mindre effektivt, då det inte blev samma sporre att studera. I enlighet
med ambitionen att minska antalet summativa examinationer och understryka
studentaktiverande undervisning, är vi dock övertygade om att det är rätt väg att gå.
Många var också positiva.
Portföljen som används istället för checklistor för påskrift får som tidigare viss kritik. Vi har
använt den som ett komplement till kursevalueringen, men ser risken att det blir oklart
dubbelrapporterande för studenterna. Den kommer att revideras och minskas i omfattning
till nästa kurs.
De kliniska placeringarna och många handledare får goda vitsord. Önskemål uttrycks om
att få dela ut ”Dagens ros” till handledare. För att studenterna ska kunna utveckla kliniska
färdigheter och förstå psykiatrin är kliniken helt avgörande. Vi är mycket tacksamma för
den stora insats som görs av läkare och personal på avdelningar och mottagningar. För att
förstärka samarbetet har nu varje sektion på kliniken en särskild kontaktperson bland
läkarna, vilka vi kommer att ha regelbundna möten med för utveckling av den patientnära
undervisningen. Vi avvaktar tills vidare med ”Dagens ros”, men möjliggör i kommande
kursevaluering att särskilt kunna framhålla några handledare som gjort positivt intryck.
Önskemålet om bättre information om Karsuddenplaceringen resulterar i en liten infofolder
till nästa kurs.
Till nästa kurs gör vi också om kursevalueringen, i syfte att förbättra möjligheten för
studenterna att ge konkret återkoppling på hur olika undervisningsmoment bidrar till deras
lärande.
Marie Dahlin
Universitetsadjunkt
Björn Angelin
Kursamanuens
Bo Runeson
Momentansvarig
Download