Utvärdering av lärarprogrammet 08/09

advertisement
Utvärdering av lärarprogrammet 08/09
Jag har diskuterat resultatet av utvärderingsenkäten med tre studenter som gått huvudämnet
Samhällsorienterande ämnen och barns lärande (Sambarn). Alla tre har besvarat enkäten.
Studenterna är nöjda med sin utbildning. Här sammanfattar jag vad studenterna tog upp i
diskussionen utifrån de olika frågorna och avslutar med några synpunkter kring enkäten som
kom fram.
3 Ange din examensprofil
Studenterna berättar att när de började utbildningen var många tveksamma till att de skulle få
dubbelbehörighet. De var oroliga för att de inte skulle få arbete. Nu när de sökt arbete märker
de att arbetsgivarna är positiva till det och att de lätt får arbete.
Förverkliga förskolans, skolans mål och medverka i utvecklingen av respektive
verksamhet enligt gällande styrdokument:
Först diskuterade vi om det skulle bli nya läroplaner efter att lärarutbildningen förändras
2010, hur läroplanerna skulle kunna se ut och fördelar och nackdelar med en sådan läroplan.
Studenterna anser att de är väl rustade för att använda gällande styrdokument för att
förverkliga och utveckla skolans mål. Det har de gjort i flertalet grupparbeten och enskilda
arbeten. Två av studenterna önskade att de fått veta mer om styrdokumenten i utbildningens
första kurser (Att bli lärare och Utveckling och lärande). De hade velat veta mer om hur man
använder målen och omformulerar dem till konkreta undervisningsmål. En av de intervjuade
studenterna ansåg att hon inte skulle ha kunnat ta in denna information så tidigt i
utbildningen.
Omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever
lär och utvecklas:
Studenterna anser att de lärt sig hur de kan nå alla elever oberoende av kön, klass och etnisk
bakgrund. Studenterna säger att de har fått lära sig hur de själva kan söka ämneskunskap. De
trodde dock att de skulle få mer ämneskunskaper i utbildningen, (vilket de dock anser att de
fått i en del kurser). Även om de läst många metodböcker och fått exempel inom huvudämnet
och på vft så skulle de velat få ännu fler konkreta exempel.
Analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling
De har fått tillräckligt med kunskaper om pedagogisk dokumentation, iup och lus under den
högskoleförlagda delen av utbildningen och sett hur det fungerar under vft.
Informera och samarbeta med föräldrar
De anser de fått tillräckliga kunskaper inom detta område inom huvudämnet.
Samhällets och demokratins grund
De anser de fått lära sig om detta igenom både litteratur och föreläsningar
Orientera dig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska
livsbetingelser och förändringar i omvärlden
De anser att de fått rätt mycket om dessa områden och att de vet mycket. De vill inte ha mer
om detta. Svår fråga att besvara.
Inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen
De anse de har läst intressanta böcker om könsskillnader. Ett förslag som kommer upp är att
arbeta med fall med olika familjekonstellationer och diskutera konkreta
undervisningssituationer.
Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och annan pedagogisk verksamhet
De anser att de fått god övning i det genom grupparbeten. De anser att de har varit relevanta
uppgifter i grupparbetena men de uppfattar att en del studenter har kunna ”glida igenom”
grupparbetena utan att göra lika mycket som den övriga gruppen. De tycker därför att det är
viktigt att huvudämnet fortsätter med att alltid ge minst en examinerande individuell uppgift i
samtliga kurser.
Tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten
De tycker de fått lagom mycket. Svår fråga.
Använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen
De tycker de fått goda möjligheter att pröva olika digitala verktyg och är nöjda med det de fått
under utbildningen. De tar dock upp problemet att verksamheter ibland inte har digitala
resurser så en del studenter får inte möjlighet att använda dem igen.
Förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever
De anser att de lärt sig tillräckligt om konflikthantering och värdegrundsfrågor. Om man
skulle arbeta mer så föreslår de att arbeta utifrån fall.
Stödja barn i deras läs, skriv och grundläggande matematikinlärning
De uppfattar att de inte kan vara säkra på att de fått tillräckligt med kunskaper inom detta
område förrän de själva har haft sin klass och sett att barnen lär sig räkna, läsa och skriva.
Studenterna har olika uppfattningar om att språk och skriftspråksutvecklande arbetssätt har
varit utspridda i huvudämnets kurser. En student anser att det är bra att ämnet varit inbakat i
kurserna. En annan hade önskat att ”läs och skriv” hade varit lite mer integrerat med de
ämnen som de läste (religion, historia, samhällskunskap, geografi). Den tredje studenten hade
velat att ämnet hade varit i en egen kurs. Hon märkte att hon glömde vad hon tidigare lärt sig
när det kom in i en ny kurs så hon hade svårt för att få det till en helhet.
Studenterna vill inte att matematik ingår i huvudämnet. En synpunkt som tas upp är att de
kände sig lurade när de fick veta att de måste läsa matematik som sidoämne. Det hade de velat
veta när de började utbildningen.
Synpunkter på enkätfrågorna
Studenterna anser att en del enkätfrågor tar upp många olika delfrågor samtidigt och att det
därför är svårt att veta vad de svarar på. En student har fokuserat en del och en annan en
annan. En annan intressant synpunkt var att de i en del frågor var mycket nöjda med att vara
”ganska väl” rustade. De visade alltså att svarsalternativet ”i mycket hög grad” inte alltid
behöver vara det mest positiva svaret.
Download