Hur gör vi studenterna redo?
2015-11-26
Mål: Hållbarhet i utbildningen för alla program
Patrik, Ekonomprogrammet:
“Jag ser endast hållbarhet från det ekonomiska hållet.
Jag känner att jag troligtvis måste hitta kurser inom miljö
och sociologi för att få en komplett grund att stå på.”
Louise, Agronomprogrammet SLU Uppsala:
“Universitetet måste vara lyhört till samhällsförändringar och
arbetsmarknaden för att hålla sig ajour med den, därför är
det viktigt att fånga upp de olika delarna av begreppet
hållbarhet”
Idéverkstad 24 september 2015
Ida, Ekoentreprenörsprogrammet:
“Jag som studerar miljövetenskap behöver
kunskap i hur personer som inte är insatta i
ämnet tänker, det är ineffektivt att inte träffas mer
programöverskridande.”
Mari, (Plockat ihop en egen kandidat):
”Jag tror att en bredare kunskap inom hållbarhet gör mig
mer attraktiv på arbetsmarknaden och idag har jag gjort
ett aktivt val att själv lägga in ett block av hållbarhet och
miljövetenskap i min utbildning.”
Gruppfokus: Hållbarhet i utbildningen
Mittuniversitetet och hållbarhet
Miljöpolicy, fastställd 2014:
“Mittuniversitetets utbildningar ger studenterna en möjlighet att göra skillnad och medverka till en hållbar
samhällsutveckling”
“Mittuniversitetets miljöarbete förbättras fortlöpande och redovisas öppet.”
Utvecklingsplan 2014-2016:
Fokusområde: Samverkan
”Under utbildningens gång ges många möjligheter till kontakter med framtida arbetsmarknad genom till
exempel praktik, gästföreläsningar, mentorer i näringslivet, examensarbeten, projektarbeten och branscheller programråd knutna till utbildningen.”
Varför behövs det?
Från CSRguiden.se:
“Det senaste året har [...] inneburit ett paradigmskift då
företagen gått från att detta arbete är ett ”måste” till att det
snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet.”
(2015)
Anders Andersson, Ekokvalitet i Jämtland AB, revisionsledare/konsult
”Jag arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling och vet att grunden till att
arbeta med hållbarhetsfrågor utgår från standarder som är frivilliga att följa. […]
NCC och Sustaineriges Slutsats 1:
För mig
det en självklarhet
att man som
student
ska komma
i kontakt med dessa
Erik är
Noaksson,
innovationsstrateg
Region
Jämtland
Härjedalen
”Endast 1 av 3 studenter (36%) känner sig
standarder som en förberedelse inför arbetslivet.”
förberedda för att arbeta med hållbarhetsfrågor
”För att få till en bra utbildning som är starkt näringslivsanknuten så krävs en nära
i sin framtida karriär. Universitetsutbildningarna
koppling till samhället via ett utbyggt system för utbyte mellan näringslivet, civilsamhället
hänger inte med studenternas förändrade
och offentlig sektor. […]
önskemål och räcker inte till för att rusta
studenterna inför arbetslivet”
En nyckelfaktor för framgång är att utbildningen möter de kundkrav som företagen har från
sina kunder map hållbarhetsfrågor”
Förslag: Programöverskridande kurs i hållbarhet
• 7,5 hp
• Valbar 2017, obligatorisk 2020
• Gästföreläsare
• Projekt - samarbete med företag och andra
intressenter
Hur gör vi studenterna redo?
Hur integrerar vi hållbarhet i utbildningen idag?
Hur vill vi att det ska se ut i framtiden?
Tack för att ni lyssnade!
Ida Rydén
[email protected]
Louise Daving Götberg
[email protected]
Mari Rutgersson
m[email protected]
Patrik Dahlsten
[email protected]