Kursplan

advertisement
Dnr: 2015/1816­3.1.2
Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för socialt arbete 1SA211 Socialt arbete i ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Social Work in an Intercultural Perspective, 7.5 credits Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd 2014­10­01 Senast reviderad 2015­06­15 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Revidering av mål, innehåll, undervisningsformer, examinationsformer och kurslitteratur. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2016 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l
l
Visa förståelse för hur olika levnadsvillkor och synsätt på sociala problem i olika delar av världen påverkar utvecklingen av samhället, sociala tjänster och sociala interventioner Visa förståelse för hur socialt arbete kan utvecklas genom interkulturell kommunikation och interkulturell kompetens Visa kunskap om hur internationellt socialt arbete är kopplat till interkulturella relationer och kommunikation Visa förståelse för dilemman i internationellt socialt arbete Innehåll l
l
l
l
Olika sociala faktorers och levnadsvillkors inverkan på användning av social interventioner. Social exkludering, sociala strukturer, underordning och dominans mellan etniska och nationella grupper i samhället, sociala problem och socialpolitik
är centrala teman i kursen Interkulturellt och internationellt socialt arbete Interkulturella relationer, interkulturell kommunikation och interkulturell förståelse Dilemman i internationellt socialt arbete Undervisningsformer Undervisningen är baserad på föreläsningar, gruppdiskussioner och studentens aktiva l
l
l
mellan etniska och nationella grupper i samhället, sociala problem och socialpolitik
är centrala teman i kursen Interkulturellt och internationellt socialt arbete Interkulturella relationer, interkulturell kommunikation och interkulturell förståelse Dilemman i internationellt socialt arbete Undervisningsformer Undervisningen är baserad på föreläsningar, gruppdiskussioner och studentens aktiva sökande av kunskap och deltagande i gruppens diskussioner och seminarier. Seminarier och workshops är en del av examinationen och är obligatorisk. Examination Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination. Kursens mål examineras enligt följande: Muntlliga prestationer av studenten i liten grupp och under ett seminarium som bygger på en fråga relaterad till kursinnehållet samt efterföljande gruppdiskussioner. Den muntliga presentationen motsvarar 1,5 hp och examinerar mål 1, 3 och 4. Den muntliga examinationen bedöms med betygen Godkänd och Underkänd. En individuell skriftlig hemtentamen som motsvarar 6 hp och examinerar mål 1, 2, 3, och 4. Uppgiften bedöms med betygen A­F. För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov. Betygskriterier för A­F skalan specificeras av kursens examinator och kommuniceras till
studenten via den skriftliga studiehandledningen. Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart. Kursvärdering Kursvärdering kommer genomföras under kursens gång och vid slutet av kursen genomförs en skriftlig kursvärdering av studenterna i form av en webbaserad kursvärderingsmall. Studenternas åsikter kommer sammanställas, kommenteras och återkopplas till studenterna av kursansvarig. Kursvärderingen kommer registreras och arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Överlappning Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs: 1SA210 Social Work in an Intercultural Perspective, 7,5 hp Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Dominelli, L. (2002). Anti­Oppressive Social Work theory and practice. New York: Palgrave Macmillan. Healy, L.M. & Link, R.J. (2012). Handbook of international social work: Human rights, development, and the global profession. New York: Oxford University Press.
Lyons, K. H., Hokenstad, T., Pawar, M., Huegler, N. & Hall, N. (2012). The Sage handbook of international social work. London: Sage. Samovar. L.A,, Porter, R.E. & McDaniel, E.R. (senaste upplagan). Intercultural communication: A reader. Boston: Wadsworth Publishing Company. Payne, M, & Askeland, G.A. (2008). Globalization and International Social Work: Postmodern Change and Challenge. Abingdon, Oxon, GBR: Ashgate Publishing Group (200 s. ­ E­book). Ytterligare artiklar kommer att distribueras inom kursen. communication: A reader. Boston: Wadsworth Publishing Company. Payne, M, & Askeland, G.A. (2008). Globalization and International Social Work: Postmodern Change and Challenge. Abingdon, Oxon, GBR: Ashgate Publishing Group (200 s. ­ E­book). Ytterligare artiklar kommer att distribueras inom kursen. 
Download