Länk till presentation Dalarna

advertisement
VÅRT UPPDRAG
Vi samskapar bildning, utbildning
och forskning i Dalarna och i världen
Utbildning och forskning
drivs i nära samverkan med
företag och organisationer
Bildning, utbildning och
forskning växer i samspel
Det globala perspektivet
och det globala ansvaret
präglar vårt arbete
UTBILDNING
FORSKNING
Centrum för
solenergiforskning
(SERC)
Energieffektivisering
i bebyggelse
Skogen och råvaran
Energi, skog
och byggd miljö
Utbildning
och lärande
Komplexa system –
Mikrodatanalys
41 professorer
180 lektorer med forskarexamen
67 doktorander
81 forskarstuderande
5 företagsdoktorander
10 kommundoktorander
Reproductive, Infant and
Child Health (RICH)
Forskningscentrum
för äldre och åldrande
(ReCALL)
Interkulturella
Studier
Interkulturellt
Utvecklingscentrum
Dalarna (IKUD)
(DUCID)
Hälsa och välfärd
Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS)
Stålformning
och ytteknik
African Studies
(DUCAS)
Irish Studies
(DUCIS)
Interkulturella studier / IKUD
• Interkulturella studier vid Högskolan Dalarna det mångoch tvärvetenskapliga studiet av interaktionen mellan
föreställningar och ideologier om och gestaltningen av
kulturer som är dynamiska, föränderliga, situerade och
mångfasetterade
• 70 forskare (9 professorer, 11 docenter, 53 fil dr, 3
licentiater) i arabiska, kinesiska, engelska, franska,
historia, japanska, portugisiska, ryska, spanska, tyska,
italienska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som
andraspråk, bild- samt ljud och musikproduktion,
religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, filosofi
• Följeforskning, utvärderingar, metodutveckling,
grundforskning, kunskapsöversikter
Interkulturell utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
Dalarna University Centre for Intercultural research and Development (DUCID)
Främja samverkan och samskapande mellan högskolan och
kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag.
IKUD en självklar och värdefull dialogpartner i
kulturmötesfrågor, inringat av begreppen interkultur,
kulturell identitet och kulturell gestaltning.
Ledord: Öppenhet, komplexitet, en demokratisk grundsyn
och stor respekt för människors olikheter
Interkulturella studier (ISTUD)
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/ikud/
Forskning om…
… etnicitet, språk och språkkompetens, interkulturell
kompetens, religion, genus, jämställdhet, klass, kulturella
representationer och gestaltningar i medier och litteratur,
kulturmöten, identitetskonstruktioner, stereotyper,
diskriminering, majoritet-minoritetsrelationer, mänskliga
rättigheter, social hållbarhet, migration-integrationutanförskap, språkutveckling, svenska som andraspråk,
avancerad läsförståelse, demokrati, jämlikhet, social
polarisering, ideologisk extremism, myndighetsutmaningar
liksom perspektiv på den injektion i samhället inflyttning av
nya människor innebär.
SAMVERKANSFORSKNING – SAMSKAPANDE MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
(1) Sommarskolan 2016 - rapport
Borlänge kommun 50 000
http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1044225&dswid=4953
(4) Demokratiforskningsprojekt
(2) Följeforskningsprojekt
Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB):
Finansiering 2016-2018
Svenska kyrkan 200 000
Borlänge kommun 200 000
Högskolan Dalarna 200 000
Finansiering 2016 - 2018
Falu kommun 400 000
Högskolan Dalarna 200 000
Anna Parkhouse, Thomas Sedelius, Jonas Stier
Tomas Axelson, Thomas Sedelius, Jonas Stier
(3) Utvärdering Kunskapshus
Sthlm, Gbg, Ö-bro, Blge
Finansiering 2016-2017
Nationella samordnaren 1 milj.
Högskolan Dalarna 200 000
Liselotte Frisk, Torsten Hylén, Tomas Axelson,
Jonas Stier
(5) Sociala risker – fokus rasism
och extremism
Finansiering 2016 - 2017
Länsstyrelsen Dalarnas län 380 000
Helen Ohlsson, Sverre Wide, Jonas Stier, Tomas
Axelson
Download