(A), Modern historia från ca 1750 fram till första

advertisement
1 (4)
Kursplan för:
Historia GR (A), Modern historia från ca 1750 fram till första
världskriget, 7,5 hp
History (BA), Modern History from about 1750 to the First World War, 7,5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
HI049G
Ämne/huvudområde
Historia
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Modern historia från ca 1750 fram till första världskriget
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Humaniora
Ansvarig avdelning
Avdelningen för humaniora
Inrättad
2015-09-01
Fastställd
2016-03-11
100%
Senast reviderad
Giltig fr.o.m
2016-06-02
Syfte
Syftet med kursen är att ge en allmän belysning av den politiska, ekonomiska och
ideologiska utvecklingen ca 1750 fram till första världskriget, internationellt,
nordiskt och nationellt.
2 (4)
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och processer
under perioden
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt källmaterial.
Innehåll
Kursen belyser den politiska, ekonomiska och ideologiska utvecklingen,
huvuddragen i den internationella politiken och bakgrunden fram till första
världskriget samt grunddragen i de nordiska ländernas historia.
Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.
Behörighet
Grundläggande behörighet
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar
och redovisningar är obligatorisk.
Examination
Examination sker skriftligt via en saltentamen eller hemuppgift samt muntligen
via seminarium.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två
ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma
kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för
en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny
examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser
examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid
Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier
3 (4)
Begränsning av examination
Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:
Bladh, Mats
Titel:
Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
Upplaga:
2011
Förlag:
Studentlitteratur
Kommentar:
Sid 125-262
Författare/red:
Ekman, Stig m fl
Titel:
Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik
Upplaga:
1993
Kommentar:
Två utvalda övningar
Författare/red:
Gustafsson, Harald
Titel:
Nordens historia. En euorpeisk region under 1200 år
Upplaga:
2007
Förlag:
Studentlitteratur
Kommentar:
Sid 145-237
Författare/red:
Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars
Titel:
Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas tid
Upplaga:
2013
Förlag:
Studentlitteratur
Kommentar:
Sid 13-248
Författare/red:
Magnusson, Thomas
Titel:
Europa i världen ca 1700-1900. Revolution och nationalism
Upplaga:
2007
Förlag:
Liber
Kommentar:
275 sidor
Eventuell fördjupningslitteratur kan tillkomma.
4 (4)
Övrig information
Kursen kan tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp vid Mittuniversitetet.
Download