Företagsekonomi GR (C), Business Marketing, 15 hp

advertisement
1 (5)
Kursplan för:
Företagsekonomi GR (C), Business Marketing, 15 hp
Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
FÖ114G
Ämne/huvudområde
Företagsekonomi
Nivå
Grundnivå
Progression
(C)
Inriktning (namn)
Business Marketing
Högskolepoäng
15.0
Fördjupning vs. Examen
G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än
60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Samhällsvetenskap
Ansvarig avdelning
Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Inrättad
2013-10-01
Fastställd
2014-10-03
100%
Senast reviderad
Giltig fr.o.m
2015-01-01
Syfte
Kursens syfte är att ge en djupare förståelse av olika marknadstyper, men också att
förbättra förmågan att analysera dessa marknader ur såväl en praktisk som en
akademisk synvinkel. Därtill syftar kursen att utveckla studenternas skicklighet i
att skriva och presentera rapporter och analyser om marknader och
marknadsföring.
2 (5)
Lärandemål
Efter kursen ska studenterna kunna:
• Analysera och förstå olika marknaders huvudsakliga logik
• Diskutera strategiska problem relaterade till olika marknader
• Analysera enskilda företags marknadsföringsstrategi
• Hantera praktiska problem, som kan uppstå vid etablering av affärsverksamhet i
andra länder och på olika marknader
• Använda olika teorier och modeller för att kritiskt analysera företagsspecifika
problem rörande, till exempel, logistik, försäljning, inköp och internationell
marknadsföring
• Använda de skickligheter som utvecklats under kursen till att självständigt nå en
djupare förståelse av marknadsföringsbegreppen för att, i sin tur, analysera en
given marknadsföringssituation ur ett speciellt företags perspektiv
Målen uppnås genom aktivt deltagande i seminarierna, som har både praktisk och
teoretisk karaktär, men också genom kontakterna med olika företag.
Efter att ha deltagit i kursen ska studenten kunna:
• Utveckla sin förmåga att identifiera intressanta problem att studera och
analysera, likväl som att hitta relevanta fakta genom intervjuer med
företagsrepresentanter och summera dessa. Vid insamlande av företagsfakta,
kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt de verktyg företagen använder i sin
marknadsföring. Därigenom utvecklar studenternas förståelse för dessa frågor
• Göra presentationer av god kvalité inför både sina klasskamrater och praktiker
(inkluderande både muntlig och icke-muntlig skicklighet)
• Presentera sina mest viktiga slutsatser och resultat på ett professionellt sätt med
hjälp av posters
3 (5)
Innehåll
Kursen består av fyra teoretiska komponenter:
1. Klassisk marknadsföringsteori
2. Industriell marknadsföring
3. Produktutveckling och innovation
4. Internationalisering och internationell marknadsföring
Kursen startar med en diskussion och analys av huvudantagandena i den
etablerade marknadsföringsteorin, såsom tidens, kunskapens, konkurrensen,
kommunikationens roll. Vi ger också en historisk bakgrund till
marknadsföringsämnets framväxt.
Industriella marknader tenderar att skilja sig från konsumentmarknader vad gäller
köparnas antal och storlek samt efterfråge- och utbudsmönster på marknaden.
Dess skillnaders betydelse diskuteras under kursen och olika
marknadsföringsverktyg för att hantera dessa analyseras. Företag på dessa
marknader är, till exempel, beroende av ett begränsat antal motparter för en stor
del av inköpen och försäljningen. Det gör att interaktionen och relationsutveckling
mellan kunder och leverantörer är en relevant strategi.
Innovation har under det senaste årtiondet identifierats som viktig för företagens
framgång. Kursen analyserar olika typer av innovationer innan vi fäster fokus vid
hur företag bedriver sitt innovationsarbete. Med hjälp av existerande teorier
identifierar vi sedan de drivande krafterna i innovationsarbetet. Vi diskuterar
särskilt produktutveckling i en industriell och internationell kontext.
Den fjärde komponenten rör hur man etablerar sig på en utländsk marknad. Här
diskuteras olika etableringssätt och vi analyserar processen och belyser olika
teoretiska perspektiv för att förstå processen. Internationell marknadsföring
bygger på idén att olika utländska marknader skiljer sig åt avseende kulturer och
institutioner, vilket ökar den upplevda risken. Det betyder att riskreducering är
viktigt. Kursen studerar huruvida ett företag är moget att internationaliseras, och
det motiv och barriär som påverkar processen. Vi går därefter vidare till besluten
om lokalisering där skillnader mellan olika länder berörs.
Under kursen berör vi olika marknadsföringsaspekter relevanta för industriella
marknader, innovation och internationella marknader, såsom, till exempel,
relationer, affärsnätverk, etablering på utländska marknader,
marknadsselektering, distribution och teknologisk utveckling.
Behörighet
Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp varav minst 22,5 hp avklarade från GR
(B).
4 (5)
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och fallanalyser.
Representanter från näringslivet deltar på flera kursmoment. Seminarier och
fallanalyser kräver grupparbeten och då är närvaro obligatorisk.
Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Examinationen består utav:
• Prestation under seminarierna, som har studenterna som ordförande, vilket
också inkluderar en gedigen presentation av ett av kursens ämnen samt
förberedande av frågor
• En skriftlig tentamina i slutet av kursen
• Aktivt deltagande i diskussionerna
• Muntliga presentationer
• Presentation av poster
• En skriftlig fallrapport baserad på empiriska data
Det slutliga betyget på kursen fastställs genom att de olika momenten vägs
samman. Uppgifter och examina som lämnas in för sent betygssätts förutom i
exceptionella fall inte. Uppgifter som släpar efter måste färdigställas och lämnas in
före kursens slut. Deltagande i samtliga examinerande aktiviteter är obligatoriskt.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två
ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma
kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för
en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny
examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser
examinator.
Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid
Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
5 (5)
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Upplaga:
Senaste upplagan
The course literature consists of only articles that can be downloaded from Mid
Sweden University’s databases.
Download