Kursplan Skriva populärvetenskaplig text, 7,5 högskolepoäng

advertisement
1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap
Skriva populärvetenskaplig text, 7,5 högskolepoäng
Popular Science Writing, Basic Course, 7.5 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
HI1011
Historia
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2007-11-01
Höstterminen 2011
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Humanistiska området
7,5
Historia
G1N
2011-03-25
Akademichef
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
- ha grundläggande kunskaper om källkritik inom det humanistiska ämnesområdet, och
- ha insikter i källkritikens betydelse i författandet av populärvetenskaplig text.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
- ha tränat sin förmåga att skriva olika slags populärvetenskapliga texter på ett ändamålsenligt och
språkligt korrekt sätt, och
- ha tränat sin förmåga att ge konstruktiv kritik på texter.
Kursens huvudsakliga innehåll
Att skriva korta, begripliga och vetenskapligt korrekta texter är viktigt i många sammanhang. Det
kan gälla en skylt på ett historiskt intressant hus, en broschyr i syfte att marknadsföra någonting,
en baksidestext till en bok, en artikel i en facktidskrift osv. I den här kursen behandlas grunderna i
källkritik och den källkritiska förmågan övas, dvs. förmågan att bedöma olika källors tillförlitlighet
och relevans. I kursen ingår praktiska övningar i att skriva korrekta och ändamålsenliga texter
utifrån ett vetenskapligt material samt att kommentera andras texter.
2(3)
Studieformer
Kursen är nätbaserad och alla undervisningstillfällen är tillgängliga via Blackboard. Undervisningen
sker i form av föreläsningar/introduktioner som läggs ut på Blackboard, nätbaserade diskussioner
och handledning.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Examination, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examinationen sker genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter samt löpande kommentarer till
andras texter enligt lärarens instruktioner.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).
Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Grundläggande behörighet.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
Kursdeltagarna är välkomna till ett icke obligatoriskt upptaktsmöte på Campus.
Tid för examination
Om tidpunkten för examination inte hålls beslutar examinator hur examinationen ska genomföras,
samt i förekommande fall tidsram för den.
Komplettering för godkänt betyg:
Examinator kan bestämma att den studerande som inte godkänts på kursen får utföra
kompletterande uppgifter i stället för helt omprov. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in till
läraren inom av examinator bestämd tid efter det att betyget Underkänd har delgivits den
studerande.
3(3)
Övergångsbestämmelser
-
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Lagercrantz, Olof (1997)
Om konsten att läsa och skriva
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 94 sidor
Larsson Sören 2001/2008
Att skriva i tidning
Stockholm: Natur & Kultur, 173 sidor
Milles, Karin (2008)
Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt.
Småskrift utarbetad av Språkrådet, 121 sidor
Språkrådet (utg.) (2008)
Svenska skrivregler
Stockholm: Liber, 263 sidor
Strömquist Siv (2005)
Skrivboken
Malmö:Gleerup, 240 sidor
Thurén Torsten (2005)
Källkritik
Stockholm: Liber, 208 sidor
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Tillkommer:
Aktuella artiklar ca 100 s
Underlag för källkritiska övningar och texter, ca 300 s
Download