LITTERATURLISTA
PDG410 GRUNDLÄGGANDE BILDDIDAKTIK I, 15 HÖGSKOLEPOÄNG
Obligatorisk litteratur
Kompendium kring bildteori och bildanalys (54 s.), utdrag ur:
Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette (2004). Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur
Eriksson, Yvonne (2009). Bildens tysta budskap. Interaktion mellan bild och text.
Norstedts Akademiska Förlag.
Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Lund:
Studentlitteratur (ca 50 s).
Kompedium kring projektarbete, utdrag ur:
Skrøvset, Siw och Lund, Torbjørn (2000). Projektarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Abildtrup Johansen, Bodil m.fl. (1999). Möjlighetrnas barn i möjligheternas skola. Oskarshamn:
AB primo, UR
Åberg, Ann och Lenz Taguchi, Hillevi (2007). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i
pedagogiskt arbete. Sundbyberg: Alfa Print, Liber
Kompendierna erhålls från kursledningen vid kursstart.
Löfstedt, Ulla (2004). Barns bildskapande. Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser.
Visby: Bod.(53 s) www. books-on-demand.com
Övriga artiklar och kompendier (ca 200 s)
Styrdokument
Skolverket (2011). Kursplan i bild. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
(www.skolverket.se)