Göteborgs universitet
Institutionen för kost- och idrotssvetenskap (IKI)
Kursansvarig: [email protected]
KURSLITTERATUR
MHG431 Tillämpningsövningar inom hälsopromotion, 2,5 hp, ht10-vt11
Hälsopromotionsprogrammet, termin 3-4
Obligatorisk litteratur
Kostenius, Catrine & Lindqvist Anna-Carin (2006) Hälsovägledning: Från ord och tanke till
handling. Lund: Studentlitteratur. (272 sid.)
Svederberg, Eva; Svensson, Lennart & Kindeberg, Tina (2001). Pedagogik i hälsofrämjande
arbete. Lund: Studentlitteratur. (292 sid.)
Olsson Ulf (2009) Pedagogik: folkhälsoarbetare som reflekterande praktiker. I Ejlertsson,
Göran & Andersson Ingemar (red.). Folkhälsovetenskap som tvärvetenskap: möten mellan
ämnen. Lund: Studentlitteratur. (21 sid.)
Larsson, Larsåke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Målgrupper och
målgruppsanalys. Lund: Studentlitteratur. (22 sid.)
Göteborgs universitet
Institutionen för kost- och idrotssvetenskap (IKI)
Referenslitteratur
Backlund, Britt (2000). Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och
kommunikation. Lund: Studentlitteratur.
Dahlgren, Peter (red.) 2002. Internet, medier och kommunikation. Lund: Studentlitteratur.
Dimbleby, Richard & Burton, Graeme (1999). Kommunikation är mer än ord. Lund:
Studentlitteratur. 297 s.
Dysthe, Olga; Hertzberg, Froydis & Lökensgard, Hoel, Torlaug (2002). Skriva för att lära.
Lund: Studentlitteratur.
Hägg, Göran (2001). Praktisk retorik: med klassiska och moderna exempel.. Stockholm:
Almqvist och Wiksell.
Jarlbro, Gunilla (2006) Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur.
Kostenius,. Catrine & Lindqvist, Anna-Karin (2006). Hälsovägledning. Från tanke till ord
och handling. Lund: Studentlitteratur.
Kveli, Ann-Marie (1994). Att vara lärare. Lund Studentlitteratur. Del III, Pedagogisk teori i
praktiken.
Nilsson, Björn & Waldermarsson, Anna-Karin (2007). Kommunikation. Samspel mellan
människor. Lund: Studentlitteratur.
Nordiska ministerrådet (2007) Söt reklam och feta ungar. Rapport. Nord 2007:002
http://www.norden.org/pub/velfaerd/konsument/sk/N2007002.pdf
Alvy, Lisa & Calvert Sandra (2008). Food Marketing on Popular Children´s Web Sites: A
Content Analysis. Journal of the American dietetic association. April 2008.
Thompson, Teresa., Dorsey Alicia., Miller Katherine & Parrott, Roxanne (2003) Handbook of
health communication. London: Lawrence Erlbaum. Se särskilt Part V: Media issues.