Parents’ experience of living with
and caring for an adult son or
daughter with schizophrenia at
home in Ireland: a qualitative study
Tema 1
Särskilja omvårdnadsvetenskaplig forskningsfrågor från andra
vetenskapliga discipliners
Jämföra och förklara olika kvalitetskriterier för vetenskapliga studier
med kvantitativ
respektive kvalitativ forskningsansats
Barn med schizofreni
• Syfte
– Djupare förståelse
• Metod
- Urvalskriterier
- Datainsamling
- Analysmetod
Etiska övervägande
•
•
•
•
•
Etiska kommittén
Föräldrarnas upplevelse
Information
Samtycke
Granskning
Studiens Kvalitet
• Kvantitativ/Kvalitativ
- Kvalitativ
• Metodens styrka
• Metodens svaghet
Omvårdnadsvetenskap
• Humanvetenskap
• Holistiskt synsätt
• Subjektiv
- Vår artikel
Frågeställning av andra professioner
• Läkare
– Vilken effekt har läkemedel på symtomen?
– Medicinsk forskning
• Fysioterapeut
– Hur kan motion motverka symtom hos
schizofrena?
– Forskning om rörelsapparaten
Referenser
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (1.
uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Notter, L.E. & Hott, J.R. (1996). Forskningsmetodik inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.