INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 4
Kapitel 13 Samhällsekonomi – en
samordning av behov och resurser
1. Vilka är produktionsfaktorerna?
2. Vad är utbud och efterfrågan?
3. Hur fungerar utbuds- och efterfrågemodellen?
4. Hur kan du förklara ordet kartellbildning?
5. Varför produceras inte alla produkter och tjänster på en marknad?
6. Vad menas med den offentliga sektorn?
7. Hur finansieras den offentliga sektorn?
8. Vad menas med begreppen ”samhällsekonomi” respektive
”privatekonomi”?
9. Hur kan du beskriva det samhällsekonomiska kretsloppet?
© Studentlitteratur och författarna
Kapitel 14 Tre samhällsekonomiska
system
1. Vilka tre ekonomiska system brukar man tala om?
2. Vilka tre grundfrågor ställer man sig inom samhällsekonomin?
3. Hur besvarar marknadsekonomin dessa frågor?
4. Vilka bestämmer vad som ska produceras i en planekonomi?
5. Vilken sorts ekonomi har vi i Sverige och hur fungerar den?
6. Vad menas med ”kollektiva varor och tjänster”?
© Studentlitteratur och författarna
Kapitel 15 Handel och betalning
1. Vad betyder import och export?
• Import = vi köper varor och tjänster från andra länder
• Export = vi säljer varor och tjänster till andra länder
2. Vad menas med bytesbalansen?
3. Varför är det viktigt att ha kontroll på bytesbalansen?
4. Förklara varför man helt enkelt inte kan trycka upp nya pengar när
statsfinanserna går dåligt.
5. Varför handlar vi med andra länder?
6. Vad kan staten ta till för att påverka bytesbalansen?
7. Hur kan du förklara begreppet ”handelskrig”?
8. Vad menas med växelkurs?
© Studentlitteratur och författarna
Kapitel 16 Arbetsmarknaden
1. Beskriv hur arbetsmarknaden har förändrats under de senaste 100 åren.
2. Vilka är de viktigaste aktörerna på arbetsmarknaden?
3. Vad handlar avtalsrörelsen om?
4. Vilka metoder kan arbetstagare respektive arbetsgivare ta till om de inte
kommer överens i en avtalsrörelse?
5. Vilka arbetsmarknadslagar känner du till?
6. Redogör för medbestämmandelagen, MBL.
7. Ge några exempel på varför människor blir arbetslösa.
8. Ge några exempel på hur politiker kan styra arbetsmarknaden.
© Studentlitteratur och författarna
Kapitel 17 Finansmarknaden
1. Ge exempel på finansmarknadens uppgifter.
2. Vad är kapitalmarknaden?
3. Vad menas med aktiemarknad och kreditmarknad?
4. Vad menas med en aktie?
5. Vad betyder det att ett företag är börsnoterat?
6. Ge exempel på olika aktörer på finansmarknaden.
© Studentlitteratur och författarna
Kapitel 18 Så kan samhällsekonomin
styras
1. Vad kallas det med ekonomiska termer när en ekonomi går upp respektive
ner?
2. Vad menas med inflation?
3. Beskriv skillnaden mellan begreppen finanspolitik och penningpolitik.
4. Vad menas med budgetpropositionen?
5. Vad är Riksbanken?
6. Beskriv hur Sverige påverkas av ekonomin inom EU.
© Studentlitteratur och författarna