Källförteckning

advertisement
______________________
Källförteckning
______________________
Källförteckning
Böcker
FAR, FAR´s samlingsvolym 2000, FAR Förlag AB, Stockholm, 2000
Fredholm, Peter, Elektroniska affärer, Studentlitteratur, Lund, 1997
Fredholm, Peter, Elektroniska affärer, Studentlitteratur, Lund, 2000
Gustafsson, Mats mfl, Elektroniska nätverk. Nya förutsättningar för industriföretagens
affärsprocesser, Centrum för Internationella Företagsstudier, Företagsekonomiska
institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 1998
Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik, om kvalitativa och
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 1997
Johansson-Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund, 1993
Johnson, Gerry och Scholes, Kevan, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe,
1999
Kjällander Fredrik, Lönsamhet på Internet- en handbok i hur företaget gör Internet till en
lönsam affär, Netprofit, Uppsala, 1999
Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer,
Studentlitteratur, Lund, 1992
Moström, Leif och Rensfeldt, Magnus, Förutsättningar för elektronisk handel, Uppsala
Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala, 2000
Paulsson Ulf mfl, Flödesekonomi, Supply Chain Management, Studentlitteratur, Lund, 2000
Posten Logistik och respektive författare, Visioner och verklighet, en idéskrift om
affärslogistik och elektronisk handel, Posten Logistik, Stockholm, 1999
SIG Security, Elektronisk affärssamverkan mellan företag, Studentlitteratur, Lund , 2000
Svenska kommunförbundet, Elektronisk handel, intern kontroll och redovisning, Svenska
kommunförbundet, Stockholm, 1999
Toppledarforum, Elektronisk handel för kommuner, landsting och stat, Statskontoret, Solna,
1997
Toppledarforum, Fördelar med elektronisk handel – en orientering för beslutsfattare,
Statskontoret, Solna, 1997
Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1993
______________________
Källförteckning
______________________
Artiklar
Elektroniska fakturor, tjänsten som glömdes bort, Affärsvärlden, nr 36, 2000, s 52-53
Fredholm, Peter, EDI- inte bara för stora företag, Ekonomi & Styrning nr 4, 1998, s 22-25
Jansson, Peter, Fakturera kunderna via Internet!, ERA, nr 3, 1998, s 18
Kempe, Lotta, Edi, xml- eller både och?, Computer Sweden, nr 15, 7 februari, 2001, s 20-21
Lotsson, Anders, Xml löser många problem i traditionell edi, Computer Sweden, nr 75, 27
augusti, 1999, s 12
Internet
www.lindebergs.se/kontoretonline, 2001-04-02
Intervjuer
Intervju med Per Nordström, Lindebergs Grant Thornton, 2001-04-04
Intervju med Hans Gum, Umeå kommun, 2001-04-09
Intervju med Olle Burström, IBS, 2001-04-09
Intervju med Ralf Späth, ABB Control, 2001-04-10
Intervju med Lars Örtengren, Partek Forest, 2001-04-17
Intervju med Maria, Mejeriföretaget, 2001-04-23
Download