Svenska kursnamnet - Ersta Sköndal högskola

advertisement
Kursplan
DELKURS 3: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen,
15 hp
World Religions as Societal Phenomena, 15 ECTS
Dk3
Program
Kandidatprogram i teologi
Program hp
180
Utbildningsnivå
Grund
Ladokkod
TKBH03
Kursens hp
15
Nivåklassificering
G1N
Huvudområde
Teologi
Ämnesområde
Religionshistoria
Betygsskala
Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursansvarig institution
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Beslutande organ
Institutionsstyrelsen
Datum för fastställande
2013-05-14
Reviderad
2014-01-28
Kursplan gäller från
Höstterminen 2015
Gällande utbildningsplan
2012-03-16
1 (3)
Delkurs 3: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 15 hp
World religionsas Societal Phenomena,15 ECTS
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet. Särskild behörighet innebär
gymnasiekunskaper i historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Regler för prövning av sådana kunskaper fastställes av högskolans nämnd för utbildning och forskning.
Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska studierna samt ingår i
teolkandprogram 180 hp vid Ersta Sköndal högskola.
Kursens lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
-
redogöra för de stora världsreligionernas bakgrund, framväxt och utbredning
-
redogöra för de grundläggande skriftliga källorna inom respektive världsreligion
redogöra för världsreligionernas historia och roll i Sverige
-
redogöra för hur världsreligionerna präglar samhällslivet och styr sociala
levnadsmönster med beaktande av genus-, klass-, etnicitets- och integrationsperspektiv
Kursens uppläggning
Kursen går på halvfart, kvällstid.
Kursens innehåll
Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattningar, ritualer, världsbild, genusaspekter, människosyn och
samhällssyn i de stora världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras och diskuteras tematiskt på
föreläsningar och seminarier. Kursen ger en inblick i inomreligiös tolkningsproblematik, historiskt och i nutid,
t.ex. genom att diskutera politiska och feministiska tolkningar av religionerna. Religionernas roll i det svenska
samhället betonas och vikt läggs även vid religionens roll i integrationsfrågor. Även nya religiösa rörelser och
skriftlösa religioner behandlas.
Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarieövningar. Obligatorisk närvaro gäller. Den som varit frånvarande mer än 20 % kan
kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Den som har varit
frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.
Examination och betygssättning
Kursen examineras i två delar om vardera 6 hp. Första delen examineras genom en enskild skriftlig
hemtentamen och andra delen med en salskrivning. Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och
Väl godkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053) 6 kap. 20 §.
Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
2 (3)
Delkurs 3: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 15 hp
World religionsas Societal Phenomena,15 ECTS
Litteraturlista
Bernström, Mohammed Knut. (1998 el. senare) Koranens Budskap. Stockholm: Proprius – läses i urval
Bibel 2000 Helst med Bibelkommissionens noter och uppslagsdel. (urval)
Esposito, John L., Fasching, Darrel J., Lewis, Todd (2012 eller senare) Religion and Globalization World Religions in
Historical Perspective Oxford: University Press. (Kapitel 1-3, 5-9)
Groth, Bente (2002) Judendomen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur
Jacobsen, Knut A (2004) Hinduismen. Historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och Kultur
Jacobsen, Knut A (2002) Buddhismen. Religion, historia, liv. Stockholm: Natur och Kultur
Roald, Anne Sofie (2005) Islam. Historia, tro, nytolkning. Stockholm: Natur och Kultur
Artiklar kan tillkomma
3 (3)
Download