DELKURS 3: Psykologiska och sociala perspektiv på religion

advertisement
Kursplan
DELKURS 3: Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15
hp
Religion from a social and psychological perspective, 15 ECTS
DK3
Program
Kandidatprogram i teologi
Program hp
180 hp
Utbildningsnivå
Grund
Ladokkod
TKBR03
Kursens hp
15
Nivåklassificering
G1N
Huvudområde
Teologi
Ämnesområde
Religionsbeteendevetenskap
Betygsskala
Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursansvarig institution
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Beslutande organ
Prefekt
Datum för fastställande
2013-05-14
Reviderad
2017-02-21
Kursplan gäller från
Hösttermin 2017
Gällande utbildningsplan
2012-03-16
1 (3)
DELKURS 3: Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp
Religion from a social and psychological perspective, 15 ECTS
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet. Särskild behörighet innebär
gymnasiekunskaper i historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Regler för prövning av sådana kunskaper fastställes av högskolans nämnd för utbildning och forskning.
Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska studierna samt ingår i kandidatexamen
180 hp.
Kursens lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
-
redogöra för religionssociologiska och religionspsykologiska perspektiv på
religionens roll för individer och samhällen
-
redogöra för hur religiös tro relaterar till olika psykologiska behov
-
visa och exemplifiera hur religiös tro förhåller sig till tillhörighet, makt och
status
-
redogöra för religiös förändring, sekularisering, modernitet och religionens
roll i det moderna samhället
Kursens uppläggning
Kursen går på halvfart, kvällstid.
Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till religionssociologiska och religionspsykologiska perspektiv och teorier. Kursen tar
upp de psykologiska och sociala faktorer som inverkar på individer och samhällen. Vidare diskuteras den
religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och psykisk hälsa. Kursen tar också upp
sociala och samhälleliga aspekter av religiös tro, med särskilt fokus på tillhörighet, makt och status. Slutligen
diskuteras religionens plats i det moderna samhället.
Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarieövningar. Obligatorisk närvaro gäller. Den som varit frånvarande mer än 20 % kan
kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Den som har varit
frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.
Examination och betygssättning
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen i form av salsskrivning eller hemtentamen.
Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
2 (3)
DELKURS 3: Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp
Religion from a social and psychological perspective, 15 ECTS
Kurslitteratur
Kurslitteratur tagen genom prefektbeslut 2017-02-23
Furseth I, & Repstad, P. (2005) Religionssociologi, en introduktion. Stockholm: Liber (300 s)
Geels, A & Wikström, O. (2012) Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin.
Stockholm: Natur och kultur (3:e rev och utökade uppl.) (460 s)
Golding, William (2002) Flugornas herre, Stockholm: Bonnier (210 s)
McGuire, Meredith B. (2008) Religion: the social context. Belmont, Calif.: Wadsworth (413 s)
Thurfjell, David (2016) Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen, Molin &
Sorgenfrei Förlag (295 s)
Peter Goldie, On Personality (London 2004, Routledge, 140 sidor),
Samt artiklar enligt kursansvarig lärares anvisning
3 (3)
Download