Kursplan - Karlstads universitet

advertisement
Dnr: FAK 2 2008/64:4
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Kemi
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-03-26 och
gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.
Kurskod: KEGAKB
Kemiska beräkningar, 7.5 hp
(Chemical Calculations, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet, samt gymnasieskolans Matematik D, Biologi A, Fysik A och Kemi B, eller
motsvarande.
Huvudområde
Kemi Chemistry
Kursens mål
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter för kemiskt inriktad
verksamhet samt att utgöra en grund för fortsatta studier.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
använda korrekta enheter och korrekt antal värdesiffror vid kemiska
beräkningar
balansera en kemisk reaktionsformel samt definiera skillnaden mellan
molekylär reaktionsformel, jonisk reaktionsformel samt netto jonisk
reaktionsformel
beräkna jämviktskonstanter och jämviktskoncentrationer för kemiska
jämvikter vilka kan behandlas som dynamiska jämvikter
förklara hur ändring av koncentration, tryck, temperatur samt gemensam
reaktant påverkar en jämviktsreaktion, samt använda reaktionskvot för att
bestämma om jämvikt har ställt in sig för ett system
förklara begreppen pH, pOH, pKa, pKb och pKw, deras förhållande till
varandra, samt räkna på vattnets autoprotolys
beräkna pH vid olika punkter under en syra-bas titrering, samt utifrån dessa
beräkningar välja lämplig indikator för denna titrering
beräkna pH-ändringar i en buffertlösning, samt veta hur en buffertlösning
tillverkas
redogöra för skillnaden mellan löslighetsprodukt och löslighet, samt
använda dessa begrepp vid beräkningar
beräkna enkla komplexjämvikter och elektrolysproblem
beräkna koncentration efter en spädning, samt bestämma koncentration
genom titrering
beräkna empirisk formel och molekylformel
beräkna utbyte för en kemisk reaktion
använda allmänna gaslagen för att beräkna fysiska egenskaper
använda begreppen värmekapacitet och reaktionsvärme i enkla termiska
beräkningar
bestämma reaktionsordning och hastighetskonstant för en reaktion samt
använda Arrheniusekvationen för att beräkna aktiveringsenergi och
frekvensfaktor
Kursens huvudsakliga innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar, räknestugor och laborationer. Räkneövningarna tar
upp exempel från studenternas framtida profession, såsom blodets buffrande effekt eller läkemedels
halveringstid.
Kursen innehåller två delmoment, enligt nedan, som examineras var för sig:
A Kemiska beräkningar, 6 hp
Stökiometri tar upp kemiska beteckningar och grundbegrepp som är nödvändiga för att genomföra vanligen
förekommande kemiska beräkningar av grundläggande art.
Jämviktsläran omfattar beskrivningar av och beräkningar på olika kemiska förlopp, vilka kan behandlas som
dynamiska jämvikter.
Delmomentet berör även grundläggande begrepp inom termodynamiska, kinetiska och våtkemiska
analysmetoder.
B Laborationskurs, 1,5 hp
Laborationskursen består av praktiska övningar, vilka bedrivs integrerat med moment A. Laborationerna syftar
till att genom praktiska övningar åskådliggöra och förklara de moment som teoretiskt behandlats i moment A.
Moment B examineras fortlöpande under kursens gång via rapporter och protokoll som skall redovisas. För
tillträde till en enskild laboration krävs att studenten är väl förberedd, vilket prövas stickprovsvis. För
tillgodoräknande av laborationskursen under innevarande termin måste samtliga rapporter och protokoll
redovisats och godkänts inom tre veckor efter avslutad kurs. För sent inlämnade rapporter och protokoll
kommer att rättas i mån av tid, dock senast vid nästa ordinarie kurstillfälle.
Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examination för Kemiska beräkningar sker dels kontinuerligt under kursens gång, i form av frivilliga
inlämningsuppgifter eller frivillig dugga, dels i form av en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Den
kontinuerliga examinationen och den skriftliga tentamen vägs samman i slutbetyget.
Antalet tentamenstillfällen per år är begränsat till tre.
Laborationskursen examineras i form av laborationsrapporter och protokoll.
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För godkänd kurs krävs att kursens samtliga delmoment är godkända.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella beslut om åtgärderUnder och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar
för lärande i kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter
är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller
kursvärderingsdiskussioner. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Överlappande av kurser föreligger. Kurserna KOO110, KOO120, KOO130, KOO140, KIK120 eller KIK121
får ej samtidigt med kursen KEGAKB ingå i examen
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se
Download