KURSPLAN

advertisement
KURSPLAN
HÖGSKOLAN I KALMAR
Naturvetenskapliga institutionen
KURS BM5000
Cell- och molekylärbiologi med nanobioteknologi 15
högskolepoäng
Cell and Molecular Biology including Nanobiotechnology 15 higher
education credits
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Biomedicin, Kemi
Nivå: D
Utbildningsområde: Medicin 100%
Fastställd av Naturvetenskapliga Institutionen 2007-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen 2007.
Kursen ingår i Master/Magister i Biomedicin samt ges även som fristående kurs.
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
-genomföra de grundläggande bioinformatiska analyserna för nukleotid- och aminosyrasekvenser med
avseende på frekvens, sammansättning och komposition;
-söka i de bioinformatiska databaserna för likheter mellan olika nukleotid- och aminosyrasekvenser
samt hämta och inlemma sådana sekvenser i jämförande analyser;
-utnyttja bioinformatiska hjälpmedel i experimentellt arbete inom ämnet såsom att välja s k primers för
PCR-analys;
-bearbeta, redovisa och utvärdera vetenskapliga arbeten inom ämnet;
-förbereda, genomföra och utvärdera experimentellt arbete kopplat till forskningsverksamhet;
-redovisa eget experimentellt arbete i form av s k abstract och seminarium samt
-förbereda, skriva, redogöra för och försvara en vetenskaplig forskningsplan.
KURSENS INNEHÅLL
Delkurs 1: Bioinformatik 1 hp
Bioinformatisk informationssökning. Datoranalys i cell- och molekylärbiologiskt arbete.
Delkurs 2: Experimentell strategi och metodik 8 hp
Förberedande, genomförande och utvärdering av experimentellt forskningsarbete inom ämnet.
Delkursen avslutas med ett vetenskapligt symposium där de erhållna resultaten presenteras i form av s k
abstract och seminarium.
Delkurs 3: Vetenskaplig kommunikation och utvärdering 2 hp
Läsning, bearbetning, redovisning samt utvärdering av vetenskapliga orginalarbeten inom ämnet.
Deltagande i vetenskapliga seminarier ledda av forskare.
Delkurs 4: Vetenskap och kreativt arbete 4 hp
Förberedande, skrivande och försvarande av en s k forskningsplan.
UNDERVISNING OCH EXAMINATION
Undervisningsmomenten utgörs av föreläsningar, experimentellt arbete, gruppdiskussioner och
seminarier. Deltagande i alla schemalagda moment är obligatoriskt.
Examination av de olika delkurserna sker löpande och sammanfattas vid en betygskonferens vid
kursens slut. De sju moment som bedöms är: aktivitet vid föreläsningar och seminarier, aktivitet vid s k
short technical seminars, aktivitet vid handledarkontakt, aktivitet vid arbete i laboratorium, aktivitet vid s
k Journal Club, aktivitet vid vetenskapligt symposium, aktivitet i samband med skrivandet och
försvarandet av forskningsplan.
Studenten måste vara minst godkänd på respektive delkurs för att få godkänt på hela kursen. På de
betygsgivande delmomenten sätts betyg enligt en sjugradig skala enligt Bolognamodell. Slutbetyg sätts
efter betygskonferens av examinator genom sammanfattning och viktning av de olika
bedömningsmomenten till slutbetygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.
Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Förväntade studieresultat (se ovan).
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
BEHÖRIGHETSVILLKOR
90 hp i biomedicinskt ämne samt 15 hp i kemi, eller motsvarande.
KURSVÄRDERING
En skriftlig kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Utvärderingsresultatet sammanställs i en
kursrapport, vilken arkiveras hos institutionens administration. Resultatet av föregående års utvärdering
och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med programansvarig/alt. grundutbildningsansvarig för
fristående kurser och med studenterna vid kursens början.
KURSLITTERATUR
Obligatorisk litteratur
Vetenskapliga originalarbeten och översiktsartiklar.
Lämpliga laboratoriehandledningar.
Download