LMU240, Musik 2, 30 högskolepoäng

advertisement
LITTERATURLISTA LMU240
Gäller fr.o.m. ht 09
LMU240, Musik 2, 30 högskolepoäng
Obligatorisk litteratur
Delkurs 1. Barns och ungas musikidentitet
Arder, Nanna-Kristin (1996). Sangeleven i fokus. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS. 254 s.
Goldinger, Barbro (1986). Tonårstiden. Utvecklingen från förpubertet upp till vuxen ålder.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 190 s. Varje student läser ett utdrag om ca. 20 s.
Musik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (Myndigheten för
skolutveckling, 2007). 64 s.
Schenck, Robert (2000). Spelrum. Göteborg: Bo Ejeby förlag. 269 s.
Därtill kompendium, framtaget av Marianne Khoso (2008). Ca. 100 sidor.
Delkurs 3. Musiken i samhället
Bergman, Åsa (2009) Växa upp med musik. Ungdomars musikanvändande i skolan och på
fritiden Göteborg: Skrifter från musikvetenskap nr 93 (diss) Finns att tillgå på
http://hdl.handle.net/2077/20314
Blokhus, Yngve & Molde, Audun (2004). Wow! Populærmusikkens historie. Andra
utgåvan. Oslo: Universitetsforlaget. 529 s.
Kjellberg, Erik (red) (2007). Natur & kulturs musikhistoria. 2., rev. och utökade utgåvan.
Stockholm: Natur & Kultur. 1085 s.
Lilliestam, Lars (2006). Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor,
Göteborg: Ejeby. 325 s.
Musik, människa, samhälle. Kompendium.
Sidan 1 av 4 Uppdaterad 2009-12-10
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL)
KURSPLAN LMU240
Gäller fr.o.m. ht 09
Referenslitteratur
Delkurs 1. Barns och ungas musikidentitet
Kursplan i musik för grundskolan 2000 (Skolverket). 117 s.
Delkurs 2. Färdighet och hantverk
Individuellt vald repertoar med särskilt hänsynstagande till studentens utveckling.
Delkurs 3. Musiken i samhället
DeVeaux, Scott & Giddins, Gary (2009). Jazz. New York: W.W. Norton. 553 s.
Lilliestam, Lars (1998). Svensk rock. Musik - lyrik - historik Göteborg: Ejeby. 463 s.
Longhurst, Brian (2007). Popular music and society. Cambridge: Polity. 304 s.
Sernhede, Ove (2002/2007). Alienation is my nation. Hiphop och unga mäns utanförskap i det
nya Sverige Stockholm: Ordfront. 249 s.
Strage, Fredrik (2001). Mikrofonkåt Stockholm: Atlas. 359 s.
Delkurs 4. Huvudämnet
Individuellt vald repertoar med särskilt hänsynstagande till studentens utveckling.
Dessutom kompendier, lyssningsexempel samt viss ytterligare litteratur i samråd
mellan lärare och student.
Sidan 2 av 4 Uppdaterad 2009-12-10
Download