GV1410, Geovetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Earth

advertisement
 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden GV1410, Geovetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Grundnivå Earth science, 30 higher education credits Basic level
1. Fastställande Kursplanen GV1410 är fastställd av Institutionsstyrelsen vid inst. för geovetenskaper 2006‐11‐10, reviderad 080306. Kursplanen gäller fr.o.m. 2008‐03‐06 För kursen ansvarar Institutionen för geovetenskaper. Utbildningsområde: Naturvetenskap. 2. Inplacering Kursen är en baskurs om 30 hp på grundläggande nivå och ingår i en Geovetenskap‐
lig kandidatexamen. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Kursen utgör en bas för fortsatta geovetenskapliga studier. 3. Förkunskapskrav Kursen kan läsas som fristående kurs och kräver då grundläggande behörighet. För fortsatta studier i geovetenskap krävs utöver grundläggande behörighet Fy B, Ke B och Ma D eller motsvarande kunskaper. Betygen skall vara lägst Godkänd. 4. Innehåll Kursen ges på heltid under 20 veckor och är uppdelad i tre delkurser, Mark, Atmosfär och Vatten. Undervisningen meddelas genom föreläsningar, övningar och exkursioner. Delkurs 1: Mark, 15 hp är uppdelad i 4 moment. Moment 1: Det dynamiska Jordklotet: (5.5 hp) behandlar jordklotet som himlakropp, dess utveckling, byggnad och sammansättning. Vidare behandlas den geofysiska signa‐
turen; gravimetri, jordbävningar och seismisk karaktär samt geomagnetism, plattekto‐
nik; oceanbottenspridning och kontinentaldrift, jordskorpans uppbyggnad och bild‐
ningsprocesser, bergartsbildning och omvandling, de vanligaste mineralen och bergar‐
terna, malm‐ och industriråvaror samt den Baltiska sköldens prekambriska huvudpro‐
vinser. 2 (3) Moment 2: Hållfasthet och tektonik: (1.5 hp) behandlar geovetenskapliga materials deformationsegenskaper: bergarter, jordarter, is, vatten och luft, spännings‐ och de‐
formationsanalys, viskös, plastisk och rupturell deformation, strukturer och förkast‐
ningar samt geologiska kartor och sektioner. Moment 3: De lösa avlagringarna och den kvartära utvecklingen, (5 hp) behandlar jordartslära, nedisningar, vittring, fluviala, glaciala och eoliska processer, landformer och deras utveckling samt glaciologi. Moment 4: Historisk geologi: (3 hp) behandlar sedimentologiska och stratigrafiska principer, de geologiska perioderna, den geologiska och biologiska utvecklingen, jor‐
dens klimathistoria, regional fanerozoisk geologi samt fossilkännedom. Delkurs 2: Vatten, 7.5 hp behandlar vattnets kemi, den hydrologiska cykeln, Yt‐, mark‐ och grundvatten, sjöars och vattendrags dynamik, havsvattnets kemiska och fysikaliska egenskaper, fördelning av temperatur, salthalt och densitet i havet, vat‐
tenmassor, havsströmmars uppkomst, vattnets cirkulation och blandning i havet, bildning, omvandling och transport av partiklar i havet, regional oceanografi samt vågor och tidvatten. Dessutom behandlas maringeologi avseende de marina avlagringarna på havsbott‐
narna, shelf och djuphav, kustprocesser, marin miljögeologi samt havens historia. Delkurs 3: Atmosfär, 7.5 hp behandlar atmosfärens fysik, meteorologi – väder, moln, nederbörd, vind, atmosfärens cirkulation – strålningsbalans och vindsystem, regional klimatologi, Skandinaviens klimat, lokalklimat – topoklimat, stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi. 5. Mål Efter att ha genomgått kursen har kursdeltagarna grundläggande kunskaper om: •
Jorden med systemet mark/atmosfär/hydrosfär •
Jordens historia •
Jordens sammansättning, egenskaper och resurser Kursdeltagarna skall också ha förståelse för de processer som verkar på och i syste‐
met. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur anges i separat bilaga och finns tillgänglig via studieexpeditionen på Institutionen för geovetenskaper. 7. Former för bedömning Skriftlig tentamen ges efter varje delkurs. Även andra former av examination kan fö‐
rekomma. För att få betyg på hel kurs krävs dessutom att samtliga obligatoriska mo‐
ment fullgjorts. Bedömning; Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. 8. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betygen G och VG används 60 respektive 80% på den skriftliga tentamen. 3 (3) 9. Kursvärdering Kursutvärdering genomförs i samband med examinationen i slutet på kursen. En sammanställning av resultatet från kursvärderingen finns tillgänglig via studieexpe‐
ditionen på ansvarig institution. 10. Övrigt 
Download