GV1420 Geovetenskap, Mark 15 högskolepoäng Earth Sciences

advertisement
 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden GV1420 Geovetenskap, Mark 15 högskolepoäng Grundnivå Earth Sciences, Ground 15 higher education credits Basic level
1. Fastställande Kursplanen GV1420 är fastställd av Institutionsstyrelsen vid inst. för geovetenskaper 2008‐03‐06. Kursplanen gäller fr.o.m. 2008‐03‐06 För kursen ansvarar Institutionen för geovetenskaper. Utbildningsområde: Naturvetenskap. 2. Inplacering Kursen ingår i Marint fil. kandidatprogram i Geovetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. 3. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet. 4. Innehåll Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om planeten Jorden, dess geologiska historia och livets utveckling. Kursen innehåller t ex plattektonik, vulkanism, jord‐
bävningar och de mineral och bergarter som bygger upp jorden samt de nedbrytande processer ex nedisningar, som påverkar jordskorpan. Kursmoment: Det dynamiska jordklotet 5,5 hp, Hållfasthet och tektonik 1,5 hp, Den kvartära utvecklingen 5 hp, Historisk geologi 3hp. 5. Mål Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha grundläggande: •
•
kunskap om jordklotets tillkomst, utveckling samt de processer som skapar och omskapar jordskorpan och generellt hur de geologiska processerna for‐
mar och bestämmer förutsättningarna för livets utveckling på jorden kunskaper om bergarters och mineralers sammansättning och tillkomstsätt, samt de geovetenskapliga materialens deformationsegenskaper 2 (2) •
•
kunskap om de lösa avlagringarna på jordytan och den kvartära utvecklingen samt insikt i landformbildande processer och sambandet mellan landformer‐
nas utveckling och miljön kunskap om de sedimentologiska och stratigrafiska principerna som ingår i den historiska geologin 6. Kurslitteratur Kurslitteratur anges i separat bilaga och finns tillgänglig via studieexpeditionen på Institutionen för geovetenskaper. 7. Former för bedömning ‐ Skriftlig tentamen. Bedömning: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. ‐ Godkänd dugga på mineral och bergarter. Denna görs samtidigt med tentamen, el‐
ler senare enl. överenskommelse med student. Bedömning: Godkänd alt Underkänd. ‐ Obligatorisk närvaro på övningarna och exkursionen 8. Betyg Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betygen G och VG används 60 resp. 80% på den skriftliga tentamen. 9. Kursvärdering Kursutvärdering genomförs i samband med tentamen. En sammanställning av resul‐
tatet från kursvärderingen finns tillgänglig via studieexpeditionen på institutionen. 10. Övrigt 
Download