Tentamen i Mekanik - Karlstads universitet

advertisement
Karlstads Universitet
Fysik
Stephen Hwang
2006-01-16
Tentamen i Mekanik
Tentamen kommer att bestå av sex uppgifter, som huvudsakligen är av räknemässig
karaktär. Varje uppgift ger maximalt 5-10 p. och max poäng är 60 p. Hjälpmedel på
tentamen är Physics Handbook, Tefyma (eller motsvarande gymnasieformelsamling i
fysik), matematisk formelsamling av typ Beta eller Standard mathematical tables och
ett handskrivet formelblad i A4 format (skrivet på ena sidan, ej maskinskriven eller
maskinkopierad) med valfritt innehåll.
Rättning av tentamen sker efter följande grova mall då max poäng är 10. För att
överhuvudtaget få poäng på en uppgift krävs att du har visat att du har förstått
uppgiften, presenterat en riktig lösningsidé och klarat av de moment i uppgiften, som
anses vara mycket viktiga. Om detta är uppfyllt får du 2-10 p. Tröstpoäng ges inte för t
ex ett antal lösryckta formler och ekvationer. Endast i undantagsfall ges 1 p. på en
uppgift.
Poängsättningen baseras sedan på hur många viktiga moment du klarat av och karaktären av dina fel. Grovt beskrivit delas lösningarna in i två kategorier: 1) Riktiga lösningar eller med mindre allvarliga fel. 2) Lösningar med en eller flera allvarliga fel. I
det första fallet ges 0-4 poängs avdrag beroende på felens karaktär. I det senare fallet
ges 0-6 p. på uppgiften, beroende på hur mycket av uppgiften man klarat av och vilka
fel man gjort. Rörelseekvationer och införande av korrekta krafter är exempel på
viktiga moment i uppgifterna. Matematiska fel räknas ofta som mindre grova fel. I vissa
sammanhang kan de dock anses vara grövre t ex när du helt misslyckats att lösa en
rörelseekvation i ett problem där detta är ett huvudmoment. Enkla algebraiska fel ger
endast lite eller ibland inget poängavdrag. Undantag är om du fått ett orimligt svar och
inte kommenterat detta i lösningen. Det är viktigt att du presenterar din lösning så
läsbart och lättförståligt som möjligt. Det ökar dina chanser att få en rättvis bedömning.
Du måste t ex förklara införda beteckningar i de fall de avviker från de normala. En
oläslig och i övrigt "rörig" lösning bedöms alltid strängare. Om du lämnar in två
lösningar på en uppgift, väljs alltid den sämre!
För att få full poäng på en uppgift, så måste du ha gjort en dimensionsanalys av svaret, även om det är riktigt. Missar du det får du minst en poängs avdrag. Med dimensionskontroll menas här att du verkligen presenterar en kontroll av att höger- och vänsterleden i svaret har rätt dimension. Det räcker alltså inte att skriva att båda leden har
samma dimension. Om du använder numeriska värden uträknade tidigare i lösningen
måste även dessa vara kontrollerade dimensionsmässigt. Däremot behöver du inte
inskränka dig till grunddimensionerna (meter, kilo, sekund,...), utan du kan uttrycka
storheterna i dimensionerna för t ex rörelsemängd, kraft eller energi. Ett svar som är
uppenbart felaktigt ur dimensionssynpunkt och där du inte kommenterat detta, ger
större poängavdrag.
Download