Repetitionskurs i Organisk kemi för KI-1

advertisement
Astrofysik
V08
Kurs-PM
SH2402
Välkommen till kursen i astrofysik!
Kursmål
Efter genomgången kurs skall du ha erhållit/inhämtat
* breda kunskaper om moderna tekniska metoder för att analysera strålningen från celesta
objekt i olika våglängdsband och fått praktisk erfarenhet av radioobservationer.
* detaljerad kunskap om relevanta strålningsprocesser, tolkningen av stjärnspektra och
uppkomsten av atomer och molekyler,
* en god insikt om hur stjärnor och planetsystem bildas i Vintergatan, solens fysik, stjärnornas
tidiga utveckling, galaxernas strukturella och kemiska utveckling och universums tidiga
historia.
* allmänna kunskaper om himlens objekt och rörelse, av värde t ex vid fortsatt verksamhet i
skolundervisning.
Kurslitteratur
Freedman & Kaufmann “Universe” 7th ed. (preliminärt) . Eventuellt kommer Carroll & Ostlie: An
Introduction to Modern Astrophysics att användas istället.
Kurshemsida
Kurshemsida finns på http://www.particle.kth.se/SH2402/.
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till astrofysiken. Viktiga teman är:
•
Himmelskoordinater
•
Elektromagnetisk strålning, tolkning av spektra
•
Interstellära moln
•
Stjärnors uppkomst och utveckling
•
Galaxernas struktur
•
Grundämnenas uppkomst
•
Det tidiga universum
Kursuppläggning
Kursen omfattar 6 poäng vilka erhålles genom att skriva en godkänd tentamen. En laboration med
radioobservationer av Vintergatans sprialstruktur ingår i kursen.
Tentamina
OBSERVERA: Anmälan till tentamen (såväl ordinarie som omtenta) måste ske via ”Mina Sidor”
senast 3 veckor före tentamenstillfället!
Studenter som på tentamen får resultat som ligger nära godkänt kommer att (via angiven e-postadress)
erbjudas möjlighet att komplettera upp till tentamensbetyget 3. Komplettering kommer att ske
muntligen.
Examination och betyg
För slutbetyg krävs godkänd laboration och tentamen samt närvaro vid obligatoriska tillfällen.
Betygsskala: U, 3, 4 eller 5. ECTS-betyg kommer också att ges. Betyg Fx kommer att ges till de som
är underkända däremot kommer betyget F kommer inte att utdelas.
Lärare
Felix Ryde är kursansvarig.
tel. 5537 8545, e-mail [email protected], AlbaNova, vån 5. rum A5:1
Lycka till med kursen! / Felix
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards