Kod nr...... Institutionen för samhällsvetenskap Affärsinriktat

advertisement
Kod nr......
Institutionen för samhällsvetenskap
Affärsinriktat ledarskap: Marknadsföring
TENTAMEN
Moment: Marknadsföring 5 p.
Datum:
2008-01-18
-------------------------------------------------------------------------------- Inga hjälpmedel är tillåtna.
- Skriv ditt kodnummer på samtliga blad.
- Läs noggrant igenom anvisningarna till varje uppgift.
- Skriv tydligt och använd tiden till att noggrant utforma
svaren. Tänk på att utrymmet att besvara frågorna på
är begränsat. Skriv strukturerat! Skriv inte ditt slutgiltiga
svar direkt på tentamen, utan gör ett utkast på ett separat
papper först.
- Samtliga svar ska redovisas på denna tentamen, d v s
inga ytterligare blad får tillfogas. Däremot går det bra att
vid behov skriva på baksidan.
Lycka till!
1
Uppgift 1
Företag kan välja att använda sig av mellanhänder/mellanled i form av grossister och
detaljister för att nå ut till sina kunder.
Vilka argument talar för eller emot användning av mellanled?
( 10 p )
2
Uppgift 2
a) Förklara begreppet ”selektiv perception”.
b) Hur inverkar fenomenet selektiv perception på marknadsförarens arbete?
(8p)
3
Uppgift 3
a) Förklara begreppet ”segment”.
b) Ange 3 kriterier för effektiv segmentering.
(5p)
4
Uppgift 4
Produktens ”typikalitet” framhålls som viktigt för det strategiska positioneringsarbetet.
a) Förklara begreppet ”typikalitet”
b) Förklara varför det är viktigt för det strategiska positioneringsarbetet.
(6)
5
Uppgift 5
Beskriv ”produktlivscykeln” och vad marknadsföringsarbetet inriktas på i de olika faserna.
( 10 p )
6
Uppgift 6
En produkt kan introduceras ”brett” eller ”smalt”.
Förklara vad begreppen innebär och vilka förhållanden som kan tala för respektive alternativ.
(9p)
7
Uppgift 7
Triadanalys är ett första steg vid analyser av nätverk.
Förklara hur beroendeförhållandena kan se ut mellan företag i en triadkonstellation.
(dvs utgå från lärobokens två grundläggande typer av triader)
( 10 p )
8
Uppgift 8
a) Beskriv tjänsters egenskaper och peka på några väsentliga skillnader jämfört med varor.
b) Ge exempel på viktiga faktorer som blir annorlunda eller svårare för arbetet med tjänster
jämfört med för varor.
( 12 p )
9
Download