Kodnr...........

advertisement
Kodnr..............
___________________________________________________________________________
Mittuniversitetet
Institutionen för samhällsvetenskap
Leif Andersson
TENTAMEN
Moment: Industriell ekonomi
Datum:
2008-01-17
Skrivtid:
5 timmar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kalkylator är tillåtet hjälpmedel på denna tentamen
- Skriv ditt kodnummer på samtliga blad inklusive
utkasten
- Tentamen omfattar nio uppgifter. Kontrollera att du har
fått alla uppgifterna
- Läs noggrant igenom anvisningarna till varje uppgift
- Skriv tydligt och använd tiden till att noggrant utforma
svaren. Skriv inte ditt slutgiltiga svar direkt på
tentamen, utan gör ett utkast på ett separat papper först.
- Samtliga svar ska redovisas på denna tentamen.
Utkasten på vilka du gör dina beräkningar skall bifogas
tentamen. Skriv sidnummer och vilken uppgift det gäller
på utkasten.
- Räntetabeller bifogas till tentamen. Se till att du har fått
dessa.
- Tentamensresultatet anslås senast 2008-02-01
Lycka till
Betygsgränser:
För Godkänt erfordras minst 50 poäng
Inlämningstid...................
Program/kurs.....................................................
Namn.................................................................
Personnummer...................................................
Uppgift 1
Bokför nedanstående affärshändelser. Du skall ange med D (debitering), respektive K
(kreditering) vilka kontoklasser (T tillgång, S skuld eller E eget kapital, I inkomst och U
utgift) som berörs av nedanstående affärshändelser.
a) Ägaren sätter in pengar i företaget (1 p)
b) Företaget lyfter ett beviljat banklån (1 p)
c) Insättning på bankkonto (1 p)
d) Inköp av inventarier (1 p)
e) Inköp av kontorsmaterial (1 p)
f) Annonsräkning betalas (1 p)
g) Kunder betalar för utförda uppdrag (1 p)
Uppgift 2
Ett företag planerar att införskaffa en maskin för att kunna påbörja tillverkning av en ny
produkt. Kalkylräntan för denna typ av investering är satt till 16 % och den nya maskinen
beräknas ha en ekonomisk livslängd på 8 år. Betalningskonsekvenserna förknippade med
investeringsalternativet är:
Grundinvestering
Löpande driftskostnader
Löpande inbetalningar
Restvärde efter 8 år
150 000 kr
70 000 kr
100 000 kr
25 000 kr
a) Beräkna nuvärdesumman för de löpande in- och utbetalningarna under de 8 första åren
(2 p)
b) Beräkna nuvärdet för samtliga betalningar under 8 första åren (2 p)
c) Beräkna slutvärdet för samtliga betalningar under de 8 första åren (2 p)
d) Beräkna annuiteten för samtliga betalningar under de 8 första åren (2 p)
e) Beräkna maskinens pay-back tid. (2 p)
f) Beräkna nuvärdekvoten (2 p)
g) Beräkna annuitetskvoten (2 p)
h) Beräkna ett approximativt värde på internräntan (2 p)
Uppgift 3
Följande information finns om den enda produkten i ett företag:
Försäljningspris per styck 5000 kr
Beräknat antal tillverkade produkter per år 150 st
Rörlig kostnad per styck 3000 kr
Fast kostnad per år 247000kr
Beräkna täckningsbidraget per styck, täckningsgrad, företagets totala kostnader vid
förväntad volym samt företagets resultat vid förväntad volym (10 p)
Uppgift 4
Ett företag tillverkar en produkt med följande kostnader per styck;
Direkt Material (DM) 300 kr
Materialomkostnad (MO) 50 kr
Direkt Lön (DL) 300 kr
Tillverkningsomkostnad (TO) 330 kr
Beräkna påläggssatser och tillverkningskostnad! (10 p)
Uppgift 5
När du läser kursbokens kapitel om organisation, så talas det om horisontella förbindelser.
a) Beskriv vad som menas med horisontella förbindelser! (5 p)
b) Horisontella förbindelser kan formellt skapas på några olika sätt. Beskriv de sätt som
kursboken nämner. (10 p)
Uppgift 6
Kursboken har ett kapitel om marknadsföring. Här kommer några frågor på detta kapitel.
a) Vad menas med segmentering? (4 p)
b) Beskriv kortfattat några olika sätt att organisera företagets försäljningsavdelning! (4 p)
c) Beskriv kortfattat några distributionskanaler för att distribuera företagets produkter till
marknaden! (5 p)
Uppgift 7
En metod för produktkalkylering som diskuteras i litteraturen är bidragskalkyl. Redovisa
den principiella definitionen av en bidragskalkyl och diskutera kort när den normalt
används! (10 p)
Uppgift 8
a) Beskriv kortfattat vad som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och
anläggningstillgångar! (5 p)
b) Identifiera och beskriv kortfattat tre olika typer av anläggningstillgångar! (6 p)
Uppgift 9
a)
b)
c)
d)
Vad menas med räntabilitet? Definiera två mått på räntabilitet! (2 p)
Vad menas med likviditet? Definiera två mått på likviditet! (2 p)
Vad menas med soliditet? Definiera två mått på soliditet! (2 p)
Kommentera skillnaderna mellan begreppen! (2 p)
Download