Examination Psyk 2 1SY004

advertisement
ID nr.…..
Exempel Tentamen i Psykologi 2, Sjukgymnastikutbildningen, KI, T2.
OBS! I det följande ges några viktiga instruktioner som är nödvändiga att följa
för att underlätta för dig och för rättninge.
1. Skriv tydligt. Svaren skall rymmas under utrymmet under varje fråga.
2. Svara inte med enstaka ord. Förklara alltid vad du menar. Skriv kortfattat och
tydligt.
3. Se efter att skrivningens identifikationsnummer finns i högra hörnet. Skriv upp
skrivningens identifikationsnummer så att du har detta när du lämnar in
skrivningen.
4. Kontrollera att ditt namn inte står på skrivningen när du lämnar in.
5. Följande gäller betygsättningen: Tentamen består av 15 frågor. Något av betygen
U/G/VG ges på tentamen som helhet och på de nio första frågorna. Svaren på
frågorna 10 till 15 bedöms som G eller U. För att bli Godkänd måste du svara
tillfredsställande (G) på minst tio frågor och för att få VG krävs VG på minst 6
frågor och G på övriga svar.
Vi har enbart skriftlig tentamen på hela kursen. Vi har en gruppövning på tre timmar med två
lärare närvarande och med arbete i smågrupper inför tentamen, där vi repeterar kursinnehåll och
där studenterna får med hjälp med instuderingsfrågor inför tentan. Under Pingpong ges även
exempel på hur en tentamen ser ut och hur frågorna bedöms.
1. Beskriv i korthet skillnaden mellan en experimentell undersökning och (experimentell
design) och andra forskningsmetoder t ex beskrivande studier enligt boken. Ange några
för- och nackdelar med experimentell design. (U/G/VG)
2. Man har i hög grad fått revidera uppfattningen om det nyfödda barnet och vad det klarar
av. Redogör för någon forskning som visar att det lilla barnet är kompetent: ”The
competent newborn” eller ”the amazing newborn” som man ibland talar om. (U/G/VG)
3. Ange vad som menas med ”External Locus of Control” respektive ”Internal Locus of
Control”? Hur mäter vi Locus of Control? Karakterisera en individ som har en hög
internal locus of control och ange hur du skulle kunna använda din kunskap om detta
begrepp i ditt arbete som sjukgymnast. (U/G/VG)
4. Ange någon kognitiv förmåga som försämras i samband med åldrandet. Ge exempel på hur
en sviktande kognitiv förmåga kan påverka en äldre person. Hur kan en sjukgymnast vara till
hjälp när det gäller att förebygga eller underlätta för en äldre person? (U/G/VG)
5. Redogör för hur våra attityder påverkar vårt beteende. Vad händer när beteendet inte
överensstämmer med den egna attityden? Ange vilka möjligheter vi har att ändra människors
attityder. (U/G/VG)
6. Förklara vad som menas med ”Fight or Flight Respons”. Vilka två neuroendokrina system
är involverade i fight or flight? Beskriv hur dessa aktiveras och vad en aktivering får för
konsekvenser på kort och lång sikt, gärna genom att ge något exempel. (U/G/VG)
7. Vilka stimuli vi varseblir beror på vår uppmärksamhet som är mycket selektiv. Förklara
vad detta innebär och ge ett exempel på hur denna selektivitet kan fungera i vardagslivet.
(U/G/VG)
8. Om jag får omfattande instruktioner att göra något som är nytt för mig, kan det vara svårt
att hålla reda på instruktionerna i början (även om jag förstått dem). Hur förklarar
kognitionspsykologin detta? Beskriv även vad jag kan göra för att lättare minnas hur jag skall
göra framöver och beskriv i kognitionspsykologiska termer varför det blir lättare. (U/G/VG)
9. I boken tas upp ”intrinsic” och ”extrinsic” motivation. Dessa anses fungera som drivkrafter
bakom olika slag av prestation. Förklara innebörden i dessa begrepp och ge exempel.
(U/G/VG)
10. Ange några symtom som är karakteristiska för en panikattack. (U/G)
11. En framgångsrik rehabilitering av långvariga smärttillstånd kräver inte bara fysisk
utan även mental anpassning. Ange bakgrunden till detta och ge ett exempel. (U/G)
12. Ange vad som händer på kort och lång sikt när man inte får sova. (U/G)
13. Förklara vad som menas med ”bystander effekt”och ge ett exempel. (U/G)
14. Vad innebär begreppet Social facilitering?
Ge ett exempel. (U/G)
15. Ange vilka samband man har funnit mellan Typ A beteende och ohälsa. (U/G)
Download