Utbildningsplan för kurs EH1111

advertisement
Kursplan
för kurs på grundnivå
Internationella relationer I
International Relations I
30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution
EH1111
HT 2011
2008-06-17
2010-04-06
Ekonomisk-historiska institutionen
Ämne
Internationella relationer
Beslut
Fastställd av institutionsstyrelsen (prefektbeslut)
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003
0004
Benämning
Det internationella samhället i historiskt perspektiv
Konflikt och säkerhet i det internationella systemet
Internationellt samarbete, integration och oberoende
Globala studier
Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
Kursens innehåll
Kursen behandlar det internationella systemet i ett historiskt perspektiv med betoning på ekonomiska och
politiska förändringar. Inom kursen behandlas internationella problem ur olika teoretiska perspektiv som t.ex.
globaliseringens ekonomiska och sociala konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och
integration på regional och global nivå. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala
problemområden. Kursen strävar att utifrån en metodologisk grundhållning av teoretisk pluralism förmedla
grundläggande kunskaper om olika teorier för ovanstående aspekter av det internationella systemet.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Det internationella samhället i historiskt perspektiv (7,5 hp)
Kursen syftar till att introducera studenterna till studier i Internationella Relationer genom att, med grund i ett
längre historiskt perspektiv på det internationella systemets utveckling, behandla olika teoretiska perspektiv
inom ämnet samt debatter kring globaliseringen och dess betydelse för det internationella samarbetet.
Delkurs 2: Konflikt och säkerhet i det internationella systemet (7,5 hp)
Denna kurs är en introduktion till olika teorier inom internationella relationer om orsaken till krig, eller
faktorer som gynnar våld i den internationella arenan. Ett centralt tema inom kursen är hur olika fiender
konstrueras ur olika teoretiska perspektiv, som det ekonomisk-politiska, socialkonstruktivistiska, liberala och
realistiska.
Sidan 1/3
Delkurs 3: Internationellt samarbete, integration och oberoende (7,5 hp)
Kursen tar upp olika aspekter av det internationella samarbetets historiska framväxt och dynamik, med
särskild fokus på perioden efter 1945. Inom ramen för kursen studeras och diskuteras både den ökande
centraliseringen av det globala systemet som kännetecknas av stärkandet av olika globala noder, och den
ökande decentraliseringen i det globala systemet, där nationalstater i allt högre utsträckning agerar inom och
via olika regionala organisationer.
Delkurs 4: Globala studier (7,5 hp)
Delkurs 4 består av fördjupande studier inom ett fritt valt temaområde med återkoppling till perspektiv och
frågeställningar som har behandlats under tidigare delkurser. Som del i kursen tränas akademiskt skrivande
inom internationella relationer. Kursen övar även studenten i ett kritiskt akademiskt förhållningssätt, bl.a.
kommer kurslitteraturens metoder och teorier att diskuteras. Undervisningen utgörs av lärarledda seminarier
med löpande muntlig redovisning och diskussion.
Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
• i diskussioner av aktuella internationella frågor koppla till längre historiska skeenden,
• igenkänna teoretiska grundhållningar i aktuella internationella debatter,
• rättvisande återge och kritiskt granska argument ur olika teoriperspektiv,
• med konkreta argument utveckla och underbygga egna ståndpunkter i internationella frågor,
• i ett självständigt arbete tillämpa sina kunskaper på ett fritt valt problemområde.
Undervisning
Föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar.
Kunskapskontroll och examination
Se under varje enskild delkurs.
Seminariedeltagandet på samtliga delkurser är obligatoriskt.
Betygssättning sker med något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F.
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändras har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur
1. Det internationella samhället i historiskt perspektiv (7,5 hp)
Appelqvist, Ö., (2006), Perspektiv: En introduktion till Internationella Relationer i ekonomisk-historisk
belysning, Stockholm: Plantago Media.
Baylis, J., Smith, S., och Owens, P., (2008), The Globalization of World Politics, Oxford University Press. (I
urval).
Castells, M., (2000), Milleniets slut, Göteborg: Daidalos. (i urval)
Finnemore, M, (1996), National Interests in International Society, Ithaca and London: Cornell University
Press.
Norberg, J., och Vera Zavala, A., (2001), Global rättvisa är möjlig, Stockholm: Pocky.
Steans, Jill, (2006), Gender and International Relations: An Introduction, London: Polity Press. (i urval)
Artiklar m m.: enligt lärarens anvisningar
2. Konflikt och säkerhet i det internationella systemet (7,5 hp)
Baylis, J, Smith, S. (2008), The Globalization of World Politics, Oxford University Press (valda delar).
Hirst, P & Thompson, G., (2001), War and Power in the 21st Century, Polity Press: Cambridge.
Janis, Irving J., (1982), Groupthink, Boston: Houghton Mifflin.
Kaldor, Mary, (2001) New and Old Wars, Polity Press. (på svenska): Kaldor, M, (2000), Nya och gamla krig,
Göteborg: Daidalos.
Steans, Jill, (2006), Gender and International Relations: An Introduction, 2nd Edition. London: Polity Press
(valda delar).
Bricmont, Jean (2007), Humanitarian Imperialism, New York, Monthly Review Press.
Kompendium:
Conflict and Security in the International System: Course Reader. Version 3: February 20, 2007.
Sidan 2/3
Artiklar, m.m. : enligt lärarens anvisningar.
3. Internationellt samarbete, integration och oberoende (7,5hp)
Baylis, J., Smith, S. & Owens, P., (red.), (2008) The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford
University Press, (i urval)
Farell, Mary, Hettne, Björn, och Van Langehove, Luk (red)(2005), Global Politics of Regionalism. Theory
and Practice, London: Pluto press.
Gilpin, Rpbert (2001), Global Political Economy, Understanding the International Economic Order,
Princeton: Princeton University Press.
Westberg, Jacob, (2008), EU:s drivkrafter: en Introduktion till teorier om europeisk integration. Stockholm:
SNS Förlag.
Artiklar m.m.: enligt lärarens anvisningar
4. Globala studier (7,5 hp)
Delkursen består av flera olika valbara fördjupningsalternativ (litteratur anges på hemsidan för respektive
alternativ)
Sidan 3/3
Download