Kursplan

advertisement
Dnr: 2016/5985­3.1.2.2
Kursplan Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap Institutionen för biologi och miljö 1BI023 Ekologi och hälsa, 15 högskolepoäng Medical Ecology, 15 credits Huvudområde Biologi Ämnesgrupp Biologi Nivå Grundnivå Fördjupning G1F Fastställande Fastställd 2010­12­14 Senast reviderad 2016­11­03 av Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap. Revidering av mål, innehåll, examination, kursvärdering och litteratur. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2017 Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 15/A14). , Livets kemi 15 hp, eller motsvarande. Mål Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
l
l
l
l
l
l
redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom evolutionär ekologi som är av betydelse för förståelsen av vad som kan skapa ohälsa. I detta ingår att förklara hur individuella biologiska egenskaper, som formats av historiska förhållanden, kan påverka hälsan genom missmatchningar med den nutida miljön; visa färdigheter med ljusmikroskopisk metodik och förmåga att identifiera huvudgrupper av humana endo­ och ektoparasiter; redogöra för människans samverkan med organismer och miljö och för hur människans livsvillkor och hälsa är avhängigt detta samspel; söka, sammanställa, värdera och kommunicera ekologisk information inom givna tidsramar; självständigt och kritiskt, på en vetenskaplig nivå diskutera och värdera påståenden från vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer rörande sambanden mellan miljö och hälsa/ohälsa samt visa förmåga att skriftligt redogöra för hälsovetenskaplig information inför en bredare allmänhet. Innehåll Kursen fokuserar på ekologiska och evolutionära processer som kan hjälpa oss förstå hur omgivningsfaktorer påverkar vår hälsa. Den är uppdelad i två delkurser. l
visa förmåga att skriftligt redogöra för hälsovetenskaplig information inför en bredare allmänhet. Innehåll Kursen fokuserar på ekologiska och evolutionära processer som kan hjälpa oss förstå hur omgivningsfaktorer påverkar vår hälsa. Den är uppdelad i två delkurser. Delkurs 1 Teori 9 högskolepoäng Teorikursen är uppdelad i följande fyra avsnitt:
l
l
l
l
Grundläggande ekologi och evolutionsbiologi. Principer och metoder. Biotisk och abiotisk miljö, individernas resurser och betingelser. Genetisk och fenotypisk variation, selektion och anpassning, evolution av livshistorieegenskaper och artbildning. Mångfald och släktskapsrelationer i organismvärlden. Människans
ursprung och evolution. Ekologiska perspektiv på sjukdomar. Sexualitet, könsskillnader och reproduktionscykler. Populationstillväxt och populationsreglering. Parasitism, predation, konkurrens och andra mellanartrelationer. Virulens och uppkomst av patogener. Vektorer för spridning av parasiter och patogener. Matförsörjningen och ekosystemens produktionsförmåga. Befolkningstillväxt. Jordens biom, klimat och mark. Primärproduktion, näringskedjor och näringsvävar. Biogeokemiska kretslopp. Odling och skörd i ekosystem. Effekter av födobrist och felaktig diet. Miljögifter och geokemiska hälsofaktorer. Organiska miljögifter, förekomst och spridning i naturen. Spårelement, spridning och förekomst i vatten, åkermark och grödor. Delkurs 2 Praktiska övningar och projekt 6 högskolepoäng Beskrivande och problembaserade undersökningar av livsformer, ekologiska och evolutionära processer. Användning av taxonomiska databaser, ärftlighetsberäkningar, linjära regressions­ och korrelationsmetoder. Litteraturprojekt. Litteratursöknings­, citerings­ och referensmetoder. Gruppvisa presentationer av problemställningar. Kunskapssammanställning av resultat och slutsatser i primär­ och sekundärlitteratur. Undervisningsformer Kurslitteraturen presenteras på föreläsningar. Den studeras enskilt och diskuteras gruppvis i litteraturseminarier. Dessa syftar till att klarlägga och sammanfatta litteraturavsnittens huvudbudskap. De tjänar också till att reda ut oklara begrepp, modeller och figurer etc. Praktiska övningar genomförs i form av exkursioner och laborationer i samband med en eller flera gemensamma, obligatoriska träffar i Kalmar. Projekt och andra övningar genomförs enskilt eller i grupp och redovisas i form av inlämningsuppgifter eller seminarier. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betyget grundas på en sammanvägd bedömning av enskilda prestationer i båda delkurserna. För godkänt krävs att samtliga examinationsgrundande moment är godkända. Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Mål (se ovan). Delkurs 1 examineras genom tentamen respektive teoriduggor. En första omtentamen erbjuds inom sex veckor under terminstid. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till 5 gånger. Betygsgrader som används i delkurs 1 är underkänd, godkänd och väl godkänd.
Delkurs 2 examineras genom inlämningsuppgifter, genom skriftliga rapporter eller genom
muntliga seminarieredovisningar. Betygsgrader som används i delkurs 2 är underkänd och godkänd. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. muntliga seminarieredovisningar. Betygsgrader som används i delkurs 2 är underkänd och godkänd. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Gluckman, P. Beedle, A. Buklijas, T. Low, F. & Hanson, M. (2016). Principles of Evolutionary Medicine. 2'a upplagan. Oxford University Press. 400s. ISBN: 9780191574665 (e­bok), ISBN: 9780199663934 (häftad). Simon, E. J. Dickey, J. L. Reece, J.B. Hogan, K.A. (2015). Campbell Essential Biology, Global Edition. 6'e upplagan. Pearson. 544s. ISBN: 9781292116808 (e­bok), ISBN: 9781292102610 (häftad). Kompendiematerial. Referenslitteratur Selinius, Olle. (red.) (2010). Medicinsk geologi. Studentlitteratur, 519 s. ISBN: 978­91­44­05448­3 Sterner, Olov. (2003). Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur. ISBN: 91­94­02242­5 
Download