Konferenser om identitet, sexualitet och jämställdhet för

Konferenser om identitet, sexualitet och jämställdhet
för personal som möter nyanlända elever
Program
08.45
Fika och registrering
09.15
Inledning, Skolverket
Att arbeta med sexualitet, identitet och jämställdhet i skolan, Skolverket
Nyanländ i svensk skola, Skolverket
10.15
Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga? Folkhälsomyndigheten
10.45
Paus
11.00
Ett normmedvetet förhållningssätt – att arbeta inkluderande, Inti Chavez Perez
11.50
Lunch
12.50 – 13.50
Workshops med fokus på skolpersonalens roll
Vad tar du med dig in i klassrummet?
– RFSU om synen på ungas sexualitet och att bemöta deras frågor, RFSU
•Grundskolan tidiga åldrar 1-6
•Grundskolans senare åldrar 7-9
•Gymnasieskolan
14.10 – 15.10 Seminariespår
– med fokus på undervisning i naturorienterande ämnen
– med fokus på undervisning i svenska och svenska som andraspråk
– med fokus på modersmålsundervisning
– med fokus ungdomar och hbtq
15.10
15.30
Fika
Presentation av undervisningsstöd och material
Det fortsatta arbetet med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor på skolan, Skolverket
16.20
Konferensen avslutas
www.skolverket.se