här - UNICEF Sveriges blogg

advertisement
Skolverket
GD Anna Ekström
106 20 Stockholm
2014-05-22
Barnrättsperspektivet saknas i Skolverkets juridiska vägledning kring politisk information i skolan
UNICEF Sverige uppmanar Skolverket att ändra sin juridiska vägledning till skolor angående politisk
information i skolan. Vi menar att det är oförenligt med barnets rättigheter att alla politiska partier
ska ges utrymme i skolan. Skolverkets hänvisning till objektivitetsprincipen är en alltför ensidig
tolkning och vi efterlyser en helhetsbedömning utifrån alla relevanta lagar och styrdokument som
gäller för skolan, i synnerhet FN:s konvention om barnets rättigheter.
Vi ser att konsekvenserna av Skolverkets vägledning är att rektorer känner sig nödgade att utsätta
elever för politisk propaganda som är i strid med mänskliga rättigheter och demokratiska principer,
exempelvis från nazistiska, fascistiska och nationalistiska partier. Skolverket hävdar i sin vägledning
att skolan inte har rätt att förbjuda åsiktsyttringar enbart på grund av att dem står i strid med de
grundläggande demokratiska värderingar som ligger till grund för vår samhällsuppfattning och att
skolans handlingsfrihet är begränsad till undervisande och uppfostrande metoder. Vi ser inte att det
finns stöd för detta påstående och vill hänvisa till både artikel 2 i barnkonventionen om skydd mot
alla former av diskriminering och artikel 3 om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
beslut som berör barn. Även artikel 29 måste beaktas, som fastslår att utbildningen ska syfta till att
förmedla vissa värden och att skolan har ansvar att förankra respekten för de mänskliga
rättigheterna. Detta framgår också av skollagen och gäller skolans övergripande uppdrag, inte
enbart som undervisningsämne.
Vi anser inte att politiska partiers intressen kan komma före barnets rätt att känna sig trygg och
skyddas mot alla former av kränkande behandling i skolan. Skolan ska aktivt motverka
diskriminering, både i undervisningen och i elevernas skolmiljö. Vi ser inte att skolan kan leva upp
till detta ansvar samtidigt som partier med rasistiska eller främlingsfientliga ideologier tillåts sprida
sitt budskap i skolan.
UNICEF Sverige ser inte att objektivitetsprincipen ger någon tydlig vägledning när det gäller hur
skolor ska förhålla sig till politiska partier eller att den bör gälla som överordnad princip framför alla
andra rättsliga principer som är till för att skydda barn.
2 (2)
Vi uppmanar därför Skolverket att inkludera ett barnrättsperspektiv i sin juridiska vägledning.
Rektorns beslut av vilka politiska partier som ska ges utrymme i skolan måste sätta barnets bästa i
främsta rummet och vara förenligt med barnets rätt till en trygg skolmiljö fri från diskriminering,
och till barnets rätt till skydd mot skadlig information. Rektorns beslut ska även vara förenligt med
skolans övergripande uppdrag att förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. Skolan kan
aldrig vara värdeneutral.
UNICEF Sverige
Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare
Download