Regionala avdelningen NRM-Norr

advertisement
Regionala avdelningen NRM-Norr
Verksamhetsberättelse 2016
Mål för NRM-Norr
Vårt mål för perioden har varit:
•
•
Att öka antalet medlemmar.
Att skapa ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter.
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande personer:
-
Nina Andersson, WSP Environmental, Umeå
Anna Löfholm, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund
Gustaf Sjölund, Dåva DAC, Umeå
Thomas Fägerman, Swerock, Boden
Nanna Stahre, Örebro Universitet (tidigare MRM Luleå)
Pasi Peltola, Boliden Mineral, Skelleftehamn
ordf
v.ordf (vald i november)
Under året har styrelsen sammanträtt via e-postkontakt och telefonmöten.
Medlemmar
I december 2016 uppgick antalet medlemmar till 127 stycken vilket är en minskning från
2015 då antalet medlemmar uppgick till 134 stycken (2014 hade vi 144 medlemmar).
Vårt mål att öka medlemsantalet i norra regionen har därmed inte nåtts. Styrelsen har dock
noterat att det finns ett flertal medlemmar i Nätverket som inte aktivt valt att de också vill
vara medlemmar i NRM-Norr. Vi uppmanar därför alla medlemmar i regionen att gå in på
nätverkets hemsida www.renaremark.se och uppdatera sina kontaktuppgifter samt
kontrollera att tillhörighet till region norr är ikryssad.
Aktiviteter i NRM-Norr
Årsmötet
Årsmötet hölls den 2016-02-23 ombord på M/S Wasa Express på väg till Vasa. Uppkoppling
till mötet via telefon var möjlig.
Studieresa till Finland
I samband med mötet arrangerades en uppskattad studieresa till Vasa i Finland med fokus
på hantering av förorenad mark respektive sulfidjord i Finland. På båtresan hölls föredrag
om dels finsk lagstiftning inom förorenade områden, dels en allmän introduktion till
sulfidjord. På plats i Vasa och på undervisnings- och forskningscentret Technobothnia fick vi
ta del av finsk forskning inom hantering av de problem med försurning som oxidation av
sulfidjord ger på jordbruksmark. Efter detta platsbesök på efterbehandlingsprojekten
Infjärden och Suvilahti industriområde. Sammantaget en mycket intressant utblick mot vårt
östra grannland. Deltog på resan gjorde 25 personer.
After Work
I december anordnades i Luleå och Umeå afterwork under lättsammare former med
boule/bowling kombinerat med middag.
Umeå den 10 januari 2017
/Styrelsen för Nätverket Renare Mark, Region norr
Download