säkerhetsdatablad r410a - Välkommen till Dahl eShop

advertisement
R410A
Sida 1 av 9
SÄKERHETSDATABLAD
R410A
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum
06.04.2016
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
R410A
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från
Funktion
Användningar som avråds
Kylning
Får endast användas för avsedd användning.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsnamn
Postadress
Postnr.
Postort
Land
Telefon
Fax
E-post
Webbadress
Dahl Sverige AB
Box 67
177 22
JÄRFÄLLA
Sverige
+46 858359500
+46 858359599
[email protected]
http://www.dahl.se
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon
Vid akuta fall::112
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]
Press. Gas; H280
2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
Sammansättning på etiketten
Signalord
Faroangivelser
Skyddsangivelser
Pentafluoretan:50 %
Varning
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
P410+P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
2.3. Andra faror
PBT / vPvB
Hälsoeffekt
Ej PBT eller vPvB.
Kontakt med flytande gas kan ge frysskador, eventuellt med vävnadsskador.
Kan orsaka hjärtarytmi. Frivillig inandningsmissbruk kan orsaka död utan
varningssymtom. Ångor tyngre än luft och kan orsaka kvävning.
R410A
Sida 2 av 9
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen
Ämne
Pentafluoretan
Diflourmetan
Ämne, kommentar
Identifiering
Klassificering
CAS-nr.: 354-33-6
Press. Gas; H280
EG-nr.: 206-557-8
CAS-nr.: 75-10-5
Press. Gas; H280
EG-nr.: 200-839-4
Flam gas 1; H220
Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.
Innehåll
50 %
50 %
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Skydd av förstahjälpspersonal: använd skyddskläder.
Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning. Håll den
skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare! Allvarliga fall: Om
andningen upphör ges konstgjord andning.
Skölj genast med mycket vatten om ämnet kommit på huden eller har trängt
genom kläderna. Kontakta läkare omedelbart! Tag av förorenade kläder.
Förfrysning: Tag inte bort kläderna men skölj med rikliga mängder ljumt
vatten. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten.
Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Ämnet i
flytande form kan ge frostskada. Om köldskada uppstått låt eventuella
kontaktlinser sitta kvar. Konsultera läkare för speciella instruktioner.
Inte relevant.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Information till hälsovårdspersonal
Akuta symptom och effekter
Behandla symptomatiskt. Informera om vilket ämne det rör sig om. Ta med
säkerhetsdatabladet.
Allvarliga köldskador. Inandning orsakar syrebrist. Andningssvårigheter.
Huvudvärk. Yrsel. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Ögonirritation.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Specifik information om motgifter
Andra upplysningar
Behandla ej med adrenalin eller andra stimulantia.
Behandla symptomatiskt.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Olämpliga brandsläckningsmedel
Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller
vattendimma.
Inga kända.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker
Farliga förbränningsprodukter
Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att behållare kan sprängas.
Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Halogenerade kolväten. Fluorider.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning
Brandsläckningsmetoder
Särskild skyddsutrustning för
brandmän
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Använd andningsskydd.
Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.
Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Vid brand: Använd särskild andningsutrustning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
R410A
Allmänna åtgärder
Personliga skyddsåtgärder
Sida 3 av 9
Håll borta från antändningskällor.
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Ventilationen skall vara effektiv.
Håll allmänheten borta från riskzonen.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och
vegetation.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod
Ventilera. Låt avdunsta.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar
Se avsnitt 7, 8 och 13.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering
Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Undvik inandning av
ångor och sprutdimma samt kontakt med hud och ögon.
Transporteras och hanteras enbart i slutna system. Skyddas från värme,
gnistor och öppen eld.
Behållare och kopplingar skall jordas för att undvika gnistor av statisk
elektricitet. Ventilationen skall vara effektiv.
Skyddsåtgärder
Säkerhetsåtgärder för att förhindra
brand
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Rökning förbjuden.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring
Speciella egenskaper och risker
Förhållanden som skall undvikas
Håll behållare väl tillslutna.
Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Ventil måste vara korrekt monterad.
Hindra gasflaskor från att välta.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ /utrustning.
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 52 °C/122 °F.
Oxidationsmedel. Explosiva ämnen. Självantändande ämnen. Radioaktiva
ämnen.
7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden
Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne
Pentafluoretan
Identifiering
CAS-nr.: 354-33-6
EG-nr.: 206-557-8
DNEL / PNEC
Testmetod
DNEL
Innehåll
Grupp: Arbetare
Exponeringsväg: Inandning
Kritisk ämne: Difluormetan
Värde
Nivågränsvärde (NGV): 500
ppm
Nivågränsvärde (NGV): 2500
mg/m3
KTV: 750 ppm
KTV: 3750 mg/m3
År
R410A
DNEL
DNEL
DNEL
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
Kontrollparametrar, kommentar
Sida 4 av 9
Värde: 7035 mg/m^3
Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Inandning
Kritisk ämne: Pentafluoretan
Värde: 1753 mg/m^3
Grupp: Arbetare
Exponeringsväg: Inandning
Kritisk ämne: Pentafluoretan
Värde: 16444 mg/m^3
Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Inandning
Kritisk ämne: Difluormetan
Värde: 750 mg/m^3
Exponeringsväg: Sediment i sötvatten
Kritisk ämne: Difluormetan
Värde: 0,534 mg/kg Torrvikt
Exponeringsväg: Vatten
Kritisk ämne: Difluormetan
Värde: 1,42 mg/L
Exponeringsväg: Sötvatten
Kritisk ämne: Pentafluoretan
Värde: 0,1 mg/L
Exponeringsväg: Sötvatten
Kritisk ämne: Difluormetan
Värde: 0,142 mg/L
Exponeringsväg: Sediment i sötvatten
Kritisk ämne: Pentafluoretan
Värde: 0,6 mg/kg torrvikt
Exponeringsväg: Vatten
Kritisk ämne: Pentafluoretan
Värde: 1 mg/L
Ej fastställt.
8.2 Begränsning av exponeringen
Säkerhetsskyltar
Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Effektiv ventilation
Andningsskydd
Andningsskydd
Ingen särskild rekommendation angiven, men andningsskydd kan fortfarande
behövas under exceptionella omständigheter med stark luftförorening.
Andningsskydd med friskluftstillförsel med helmask, hjälm eller hätta. DIN EN
137
Handskydd
Handskydd
Lämpliga material
Använd skyddshandskar av: Läder.
Kemikalieresistenta handskar skall användas vid långvarig eller upprepad
kontakt.
Läder.
Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd
Hudskydd
Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Använd ansiktsskärm
vid risk för stänk.
R410A
Hudskydd (av annat än händerna)
Sida 5 av 9
Kläder med långa ärmar. Använd gummistövlar.
Hygien / Miljö
Särskilda hygieniska åtgärder
Tvätta händerna efter användning. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.
Isolera förorenade kläder och tvätta före återanvändning.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form
Färg
Lukt
Kommentarer, Luktgräns
Kommentarer, pH (leverans)
Kommentarer, pH (vattenlösning)
Kommentarer, Smältpunkt /
smältpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Kommentarer, Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Kommentarer, Explosionsgräns
Ångtryck
Gas. Tryckkondenserad.
Färglöst.
Eter
Data saknas.
Inte relevant.
Inte relevant.
Data saknas.
Värde: -51,4 °C
Inga data.
Data saknas.
Data saknas.
Värde: 16574 hPa
Testtemperatur: 25 °C
Kommentarer, Ångtryck
Värde: 30520 hPa
Testtemperatur: 50 °C
Ångdensitet
Värde: 0,0066
Testtemperatur: 26 °C
Relativ densitet
Värde: 1,062 g/cm3
Testtemperatur: 25 °C
Kommentarer, Relativ densitet
Data saknas.
Löslighet i vatten
Data saknas.
Löslighet, kommentar
Data saknas.
Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inga data.
Kommentarer, Viskositet
Inga data.
Explosiva egenskaper
Data saknas.
Oxiderande egenskaper
Data saknas.
9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar
Ingen anmärkning angiven.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet
Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt. vid rumstemperatur
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.
10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner
Produkten är stabil vid normala lagringstemperaturer.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas
Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.
10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas
Alkaliska metaller. Alkaliska jordartsmetaller. Metaller i pulverform.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter
Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). Fluorväte (HF). Fluorider.
R410A
Sida 6 av 9
Karbonylföreningar.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information
LC50 inandning
Värde: > 520000 ppm
Försöksdjursart: Råtta
Varaktighet: 4h
Kommentar: Difluormetan
Värde: > 800000 ppm
Försöksdjursart: Råtta
Varaktighet: 4h
Kommentar: Pentafluoretan
LC50 inandning
Potentiella akuta effekter
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Frätande effekt
Gas eller ånga kan undantränga nödvändigt syre (risk för kvävning).
Ämnet i flytande form kan ge frostskada.
Stänk kan medföra irritation.
Inte relevant.
Ej angivet. På basis av testdata.
Fördröjda effekter / upprepad exponering
Allmänt
Sensibilisering
Specifik organtoxicitet
exponering
Specifik organtoxicitet
exponering
enstaka
Inga kända allergiframkallande effekter.
Ingen särskild hälsorisk angiven.
Data saknas.
upprepad
Data saknas.
Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande
Ärftlighetsskador
Reproduktionstoxicitet
Inga data.
Inte känt.
Inga data.
Symtom på exponering
Symptom på överexponering
Ej angivet.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Akut vattenlevande, fisk
Akut vattenlevande, fisk,
kommentarer
Akut vattenlevande, alg
Värde: > 200 mg/ml
Testmetod: LC50
Fiskarter: Danio rerio (Zebrafisk)
Varaktighet: 4 d
Test referens : Pentafluoretan
Värde: 450 mg/ml
Testmetod: LC50
Fiskarter: Oncorhyncus mykiss (Regnbågslax)
Varaktighet: 4 d
Test referens : Pentafluoretan
Värde: 1507 mg/ml
Testmetod: LC50
Fiskarter: Ospecificerat
Varaktighet: 4 d
Test referens : Difluormetan
Värde: > 142 mg/l
Algart: Scenedesmus capricornutum
R410A
Akut vattenlevande alger,
kommentar
Akut vattenlevande, Daphnia
Akut vattenlevande, Daphnia,
kommenterer
Sida 7 av 9
Varaktighet: 3 d
Test referens : Pentafuoretan
Värde: 142 mg/l
Algart: Scenedesmus capricornutum
Varaktighet: 4 d
Kommentar: Diflourmetan
Värde: > 200 mg/l
Testmetod: LC50
Daphnia, art: Daphnia magna
Varaktighet: 2 d
Test referens : Pentafluoretan
Värde: 652 mg/l
Testmetod: LC50
Daphnia, art: Daphnia magna
Varaktighet: 2 d
Kommentar: Diflourometan
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Produkten är inte lätt bionedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga
Data saknas.
12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet
Data saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat
Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
12.6 Andra skadliga effekter
Potentiell för uttunning av
ozonskiktet, kommentar
Global uppvärmningspotential
Miljöupplysningar, summering
Ingen.
Värde: 2088
Miljöfara kan ej uteslutas vid felaktig hantering eller avfallshantering.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering
Produkten är klassificerad som
farligt avfall
Förpackningen är klassificerad som
farligt avfall
EWC-kod
Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala
myndigheter.
Innehållet/behållaren lämnas till leverantören
Ja
Ja
EWC: 140601 Klorfluorkarboner, HCFC, HFC
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR / RID / ADN
RID
ADN
IMDG
ICAO/IATA
1078
1078
2
1078
1078
14.2 Officiell transportbenämning
ADR
RID
ADN
KÖLDMEDIUM N.O.S.
KÖLDMEDIUM N.O.S.
2
R410A
IMDG
ICAO/IATA
Sida 8 av 9
REFRIGERANT GAS, N.O.S.
REFRIGERANT GAS, N.O.S.
14.3 Faroklass för transport
ADR / RID / ADN
Class Code ADR/RID/ADN
RID
IMDG
ICAO/IATA
2.2
2A
2.2
2.2
2.2
14.4 Förpackningsgrupp
ADN
Anmärkning
2.2
14.5 Miljöfaror
Anmärkning
Inte känt.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS
ICAO/IATA, ytterligare information
Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare
F-C, S-V
IATA Packing instruction: Passenger: 200, 75 kg, Cargo: 200 150 kg
Ingen anmärkning angiven.
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Annan relevant information.
IMDG Faromärkning
Annan relevant information.
2.2
Inte relevant.
ADR / RID - övrig information
Tunnelrestriktionskod
Transportkategori
Farlighetsnummer
C/E
3
20
IMDG / ICAO / IATA Övrig information
Begränsad mängd
120 mL
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Lagar och förordningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG, med ändringar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden,
AFS 2011:18
Avfallsförordningen (2011:927).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts
Ja
AVSNITT 16: Annan information
R410A
Leverantörens anmärkningar
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]
Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)
Viktiga källor vid utarbetandet av
säkerhetsdatablad
Version
Ansvarig för säkerhetsdatablad
Sida 9 av 9
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har
getts under förutsättningen att produkten används under de angivna
förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som
specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller
processer, sker på användarens eget ansvar.
Press. Gas; H280;
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H220 Extremt brandfarlig gas.
Tillverkarens säkerhetsdatablad.
1
Dahl Sverige AB
Download