VI-0736
VARUINFORMATIONSBLAD
m Endo Agar LES
1. Namnet på produkten och företaget
Handelsnamn: m Endo Agar LES
Synonymer:
Formel:
-
Artikel nr:
0736-15, 0736-17
CAS-nr:
EG-nummer: -
Tillverkare: Difco Laboratories, PO Box 331058, Detroit, Michigan 48232-7058, USA
Leverantör: Boule Nordic AB, Lunastigen 3, 141 44 Huddinge, 08-608 86 30, fax 08-746 84 96
Vid olycksfall som kräver medicinsk rådgivning, ring 112 och begär Giftinfomation.
2. Sammansättning/ämnenas klassificering
Ämne
R-fraser
Natriumsulfit
Basisk Fuksin
Teckenförklaring:
CAS-nr
Konc (%)
7757-83-7
569-61-9
1,57
Klassificering
3,10
T
- R45, R46, R20/21/22,
R36/37/38
T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadligt, Xi=irriterande, EM=ej märkningspliktig, E=explosivt,
O=oxiderande, F+=extremt brandfarligt, F=mycket brandfarligt, M=mutagen, A=allergiframkallande, K=cancerframkallande, R=reproduktionstoxisk,
H=hudabsorption , V=måttlig hälsoskadlig, N= Miljöfarlig
3. Farliga egenskaper
Kan ge cancer. Kan ge ärftliga genetiska skador.
4. Första hjälpen
Förtäring
Hälsoskadlig, kontakta läkare.
Inandning
Avlägsna den skadade från farozonen. Få den skadade att snyta sig ordentligt. Kontakta läkare om graden av
påverkan är hög.
Hudkontakt
Skölj med vatten, tvätta med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden.
Stänk i ögonen
Skölj noggrant med vatten i minst 15 min. Kontakta läkare.
5. Åtgärder vid brand
Allmän information
Brandsläckningsmedel
Vatten, koldioxid eller pulver.
6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personlig skyddsåtgärd
Vid spill och dammbildning, använd andningsskydd och handskar.
Miljöskyddssåtgärd
Saneringsmetoder
Torka upp och lägg i märkt behållare. Skölj med vatten och. ev. milt tvättmedel. Ventilera. Hantera som riskavfall
enligt lokal avfallsrutin.
7. Hantering och lagring
Hantering
Produkten är levererad i plastbehållare med lock. Pulvret dammar lätt vid hantering. Uppvägning och uttag utförs
bäst med sked eller motsvarande verktyg för att undvika dammbildning ( dammar mer om man häller ur
behållaren).
Lagring
Förpackningen förvaras väl tillsluten, produkten är hygroskopisk. Lagras i rumstemperatur ( < 30ºC ).
Utfärdat: 7/14/2017, SdBW
Ed. 01
1(3)
VI-0736
8. Begränsning av exponeringen/ personliga skyddsåtgärder
Begränsning av exponeringen
Använd dragskåp eller punktsug vid uppvägning och beredning.
Personliga skyddsåtgärder
Använd handskar och skyddsmask om dragskåp inte finns.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form/Konsistens: Frystorkat pulver
Relativ ångdensitet: Färg: Purpur
Ångtryck: Lukt: Rel. avdunstningshastighet: Löslighet: >10 % tillsammans med 2% alkohol i
Luktgräns, nedre: kokande dest vatten.
Flampunkt (C): Löslighetsfaktor: Tändpunkt (C): Molekylvikt (g/mol): Explosionsgräns, nedre (%): Kokpunkt (C): Explosionsgräns, övre (%): Smält/fryspunkt (C): Densitet/specifik vikt (g/dm3): 10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet
Produkten är stabil i sin förpackning till utgångsdatum.
Reaktivitet
Farliga sönderdelningsprodukter
11. Toxikologisk information
Akut toxicitet
LD50: oralt-mus ; Basisk Fuksin 5000mg/kg ; Natriumsulfit 820mg/kg.
Hälsoeffekter
Möjlig cancerogen baserat på test med försöksdjur. Överexponering kan vara en cancerrisk. Kan ge ärftliga genetiska
skador.
Motgifter
12. Ekotoxikologisk information
13. Avfallshantering
Använt medium skall hanteras som riskavfall (se Arbetarskyddstyrelsens författningssamling, Riskavfall). Se också
lokala föreskrifter.
14. Transportinformation
Transportsätt
UN-nr.
klass
sida
Landsväg (ADR)
Järnväg (RID)
Sjö (IMDG)
Flyg (DGR-ATA)
15. Gällande bestämmelser
Varningssymboler:
Faroklass:
Giftig (T)
Farosymbol:
Riskfraser:
R20/21/22 = Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R36/37/38 = Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R45 = Kan ge cancer.
R46 = Kan ge ärftliga genetiska skador.
Skyddsfraser: S3/7 = Förpackningen förvars väl tillsluten och svalt
S22 = Undvik inandning av damm
S36/37/39 = Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S45 = Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan kontakta omedelbart läkare. Visa om
möjligt etiketten.
S53 = Undvik exponering – Begär specialinstruktion före användning
.
Utfärdat: 7/14/2017, SdBW
Ed. 01
2(3)
VI-0736
16. Övrig information
Produkten är avsedd att användas för anrikning av coliforma bakterier i vatten med membranfiltreringsteknik.
Analyscertifikat finns tillgängliga för varje tillverkningsomgång (lot).
Produkten dammar lätt vid uppvägning och liksom vid övrig kemikaliehantering vid tex uppvägning/upplösning så
bör detta generellt ske under ventilation för att undvika inandning av damm.
Informationskällor: Difco Manual 10th edition (ISBN 9-9613169-9-3)
Klassificering och märkning av kemiska produkter, Kemikalieinspektionen
Kemiska ämnen, CD-ROM, Arbetarskyddsnämnden
Utfärdat: 7/14/2017, SdBW
Ed. 01
3(3)