VARUINFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utfärdandedatum: 2003-07-01
Uppdaterad 2007-01-11
BOUCHARD AIR FRESHENER & ODOUR ZAPPER
SPARKLING CITRUS & MINT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn: Bouchard air freshener & odour zapper sparkling citrus & mint
Artikelnummer: 56-107
Kemisk/teknisk benämning: 020A
Leverantör: Scandinavisk Hygienteknik AB
Adress: Hejargränd 2, 721 33 VÄSTERÅS
Telefonnummer: 021-104100
Telefax: 021-104118
Telefonnummer för nödsituationer: Giftinformationscentralen, 112
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämnen som ger
varan dess farliga
egenskaper
CAS-nr
Parfym PM:
Emulgeringsmedel ersättning:
Halt(%)
Farosymbol
Riskfraser
1-5 %
5-10 %
Xn, N
Xi
10, 38, 43, 51/53, 65
36/38
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.FARLIGA EGENSKAPER
Generellt:
Anses inte vara en hälso- eller miljöfara under nuvarande
lagstiftning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning:
Symptom: Kan komma att orsaka andningssvårigheter.
Åtgärder: Flytta den drabbade till frisk luft omedelbart.
Förtäring:
Symptom: Kan komma att orsaka irritation i halsen med illamående
och kräkningar. Syror från maginnehållet kan komma att orsaka
samma symptom som vid inandning.
Åtgärder: Skölj munnen ordentligt. Drick mycket vatten.
Framkalla inte kräkningar. Sök läkarhjälp omedelbart.
Hudkontakt:
Symptom: Långvarig eller upprepad exponering kan medföra
irritationer och/ eller allergi.
Åtgärder: Tag av alla nedstänkta kläder och skölj genast huden med
tvål och vatten. Använd INTE lösningsmedel eller lacknafta.
Kontakt med ögon:
Symptom: Kan orsaka irritation och ge röda ögon.
Åtgärder: Var noga med att ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj
med rikligt med vatten medan du håller ögonlocken brett isär.
Fortsätt att skölja i minst 15 min. Om besvär uppstår efter sköljning
kontakta genast läkare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Släckmedel:
Använd vatten.
Säkerhetsåtgärder vid brand: Använd personlig andningsskyddsutrustning samt heltäckande
skyddskläder för att undvika all kontakt med hud och ögon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Metoder för hantering av spill: Använd passande säkerhetsutrustning. Absorbera med vermikulit,
torr sand eller jord, placera i passande behållare. Torka upp och
tvätta spillområdet med mycket vatten. Låt inte smutsvattnet
kontaminera vattendrag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering:
Får inte utsättas för värme, gnistor eller öppen eld. Undvik spill,
ögon och hudkontakt. Undvik inandning av sprayen.
Lagring:
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara över fryspunkt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Skyddshandskar:
Vid långvarig eller upprepad kontakt med huden använd passande
skyddshandskar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form:
Lukt:
Kokpunkt:
Ångtryck:
Löslighet i vatten:
Upplösningstemperatur:
Flytande. Trigger-spray.
Karakteristisk
~100 @ 760mmHg
110kPa @ 50 °C
Löser upp sig i vatten.
280 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet:
Produkten är stabil under normala lagrings- och
hanteringsförhållanden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Hud:
Långvarig kontakt kan orsaka irritation.
Ögon:
Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritationer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Generellt:
Inte klassificerad som farlig för miljön. Emellertid bör inte
produkten deponeras i avloppssystem, vattendrag eller där det kan
påverka grund- eller ytvattnet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. AVFALLSHANTERING
Rester som blir avfall:
Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala
bestämmelser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. TRANSPORTINFORMATION
Förpackningsstorlekar:UN:
ADR/RID:
IMDG klass och sida:
ICAO:
Ej klassad som farligt gods.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Riskfraser:
Inga klassade.
Säkerhetsfraser:
S2
Rekommenderade fraser att finnas på förpackningen:
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd inte till något annat ändamål än som är menat för produkten.
Lagstadgade föreskrifter:
SI2002 No1689 - Chemicals (Hazard Information and Packaging) Regulations 2002 .
Safety Data Sheets for Substances and Preparations Dangerous for Supply.
Approved Guide to the Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for
Supply.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. ÖVRIG INFORMATION
R-fraser (full text)
R-10
R-38
R-43
R-36/38
R-51/53
R-65
Brandfarligt.
Irriterar huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Irriterar ögonen och huden.
Giftigt för vattenlevande organismer. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------