Säkerhetsdatablad Komprimerad gasblandning, mycket giftig

advertisement
A
Säkerhetsdatablad
Komprimerad gasblandning, mycket giftig, antändlig i luft, lättare än luft, innehåller
german
Skapad datum :
Omarbetad :
1
03.12.2007
12.11.2006
Version : 1.0
PRODUKT- OCH FÖRETAGSIDENTIFIERING
Produktbeskrivninmg
Komprimerad gasblandning, mycket giftig, antändlig i luft, lättare än
luft, innehåller german
Kända användningsområden
Industriell användning
Företag
AGA Gas AB, Rissneleden 14, 17282 Sundbyberg, Sverige
Telefon: +4619276105
Fax: +4619255831
Nödtelefon: +4620996000
2
SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
Ämne / Beredning: Beredning
Komponenter/ Föroreningar
Innehåller följande komponenter:
Germanium >= 1 %
CAS Nr: 7782-65-2
EINECS Nr: 231-961-6
EC klassificering av rent ämne:
T+; R26 | F+; R12, R17
3
FARLIGA EGENSKAPER
Farlig framställning enligt EC:s direktiv 1999/45/EC.
Klassificering
Extremt brandfarlig.
Självantändeluften.
Mycket giftig vid inandning.
Riskinformation för människa och omgivning.
Komprimerad gas
4
FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning
Giftig vid inandning. Fördröjd skadlig verkan möjlig. Flytta den
skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare.
Se till att den skadade hålls varm och i stillhet.Tillkalla läkare. Ge
andningshjälp om andningen upphör. Symptomen kan omfatta yrsel,
huvudvärk, illamående och oförmåga till koordination.
Förtäring
Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.
5
BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
SE / V
SDB Nr. : 1740
Utrym området. Avlägsna tändkällor. Se till att luftväxlingen är
tillräcklig. Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom
riskområdet tills man är säker på att faran är över.
Miljöskyddsåtgärder
Försök att stoppa utsläpp.
Saneringsmetoder
Ventilera utrymmet.
7
HANTERING OCH LAGRING
Hantering
Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Tillbakaströmning av
vatten in i flaskan måste förhindras. Spola systemet fritt från luft före
tillförsel av gas. Förhindra tillbakaströmning in i flaskan. Använd
bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne,
dess tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet.
Förvaras åtskild från tändkällor (inkluderande statiska urladdningar).
Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.
Lagring
Förhindra gasflaskor från att ramla. Förvaras åtskild från oxiderande
gaser och andra oxiderande ämnen. Förvara flaskan i väl ventilerat
utrymme vid temperatur understigande 50°C.
8
BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT
SKYDD
Exponeringsgränsvärde
Typ av värde
värde
Note
France - VLE
0,2 ppm
Exponeringsgränsvärde
Typ av värde
Komp.
värde
Note
TLV (ACGIH)
GE-H4
0,2 ppm
ACGIH 1995 - 1996
Personliga skyddsåtgärder
Kontrollera att tillräcklig ventilation finns. Rök inte under hantering
av produkten. Andningsapparat med egen behållare skall finnas
tillgänglig för användning vid olyckstillfällen. Om koncentrationen är
under 2 % kan ett ABEK- Filter användas för luftning. Skor med
stålhätta och handskar måste användas vid hantering av gasflaskor.
9
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Allmän information
Utseende och färg: Färglös gas
Lukt: Stickande.
Specifika risker
Utströmmande gas kan inte släckas. Kontakt med eld kan orsaka
bristning/explosion av flaskan.
Farliga förbränningsprodukter
Inga mer giftiga än ämnet självt.
Lämpliga släckningsmedel
Vatten Koldioxid Torrpulver.
Specifika metoder
Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet. Flytta brandutsatt
gasflaska eller kyl med vatten från skyddad plats. Användning av
vatten kan resultera i bildning av mycket giftiga vattenlösningar.
Speciella saneringsmetoder kan vara nödvändiga. Släck inte
brinnande gasutsläpp. Spontan/explosivåterantändning kan inträffa.
Kyl eller skydda brandutsatt utrustning.
Särskild skyddsutrustning för brandförsvaret
Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.
Viktig Hälsosäkerhets- och Miljöinformation
Relativ densitet (luft=1): Liknande eller lättare än luft.
Vattenlöslighet [mg/l]: Icke känd.
6
Allmän
Giftig för vattenorganismer.
ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga försiktighetsåtgärder
10 STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet och reaktivitet
Kan självantända i luft.
11 TOXIKOLOGISK INFORMATION
Allmän
Klassificerad enligt traditionella uträkningsmetoder enligt ECDirective 1999/45/EC.
Akut toxicitet
LC50 [ppm/1h] 620 ppm
12 EKOLOGISK INFORMATION
sida 1 / 2
A
Säkerhetsdatablad
Komprimerad gasblandning, mycket giftig, antändlig i luft, lättare än luft, innehåller
german
Skapad datum :
Omarbetad :
03.12.2007
12.11.2006
Version : 1.0
13 AVFALLSHANTERING
Allmän
Undvik utsläpp till luften. Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller
andra platser där gasansamling kan vara farlig. Släpp inte ut gasen
där det finns risk för bildning av explosiva blandningar i luften.
Avfallsgas skall brännas i lämplig brännare med flamspärr. Giftiga
och frätande gaser som bildas vid förbränning skall avlägsnas innan
utsläpp till luften sker. Kontakta leverantören om vägledningen
behövs. Avfallsgas skall brännas i lämplig brännare medflamspärr.
EWC Nr. 16 05 04
14 TRANSPORT INFORMATION
ADR/RID
Klass
2
Klassificeringskod
1TF
UN nummer och transportnamn
UN 1953 Komprimerad gas, giftig, brandfarlig, n.o.s.
ADR/RID-Etiketter
2.3,
Faronummer
263
2.1
Förpackningsinstruktion
P200
Övrig transportinformation
Undvik transport med fordon där lastutrymmet inteär åtskilt från
förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren.
Vid transport skall gasflaskor vara fastspända. Se till att
flaskventilen är stängd och inte läcker. Se till att ventilens
skyddsmutter eller tätplugg(i förekommande fall) är korrekt påsatt.
Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt. Se till
att tillräcklig ventilation säkerställs. Se till att gällande regler följs.
15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Nummer i Annex I, Dir 67/548
Ej inkluderad i Annex I. Klassificering föreslagen av industrin.
EG-klassificering
T+; R26 | F+; R12, R17
Märkning
- Symboler
T+
F+
SE / V
SDB Nr. : 1740
Mycket giftig.
Extremt brandfarlig.
- Riskfraser
R12
Extremt brandfarlig.
R17
Självantändeluften.
R26
Mycket giftig vid inandning.
- Säkerhetsfraser
S1
Förvaras i låst utrymme.
S9
Förvara gasflaskan på en väl ventilerad plats.
S16
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning
förbjuden.
S33
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
S36
Använd lämpliga skyddskläder.
S45
Vid olycksfall eller om du mår dåligt, sök genast
medicinsk rådgivning ( märkning visas där det är
möjligt).
16 ANNAN INFORMATION
Riskfraserna under avsnitt 2 utskrivna
R12
Extremt brandfarlig.
R17
Självantändeluften.
R26
Mycket giftig vid inandning.
Se till att operatören förstår risken med brännbarhet. Se till att
operatören förstår giftfaran. Användare av andningsapparater måste
utbildas. Före användning av produkten i en ny process eller försök
bör en genomgång av materialkompatibilitet och säkerhetsstudie
genomföras .
Råd
Tas inget ansvar ifall en skada eller förlust förekommer som resultat
av användning av detta dokument. Då framställning av detta
dokument gjordes med stor omsorg och detaljer i dokumentet tros
vara korrekta vid tryckningen.
Sista sidan
sida 2 / 2
Download