Läs varningstexten!

advertisement
Läs varningstexten!
Copyright © 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved • C-2010-1-SWE
Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.
1 Hälsofara
Kemikalier som orsakar hud- och ögonirritation, allergiska hudreaktioner, irritation i
luftvägarna, dåsighet eller omtöckning.
6 Oxiderande
Kemikalier (gas, vätska eller fast ämne) som
kan orsaka eller medverka till antändning av
andra ämnen.
2 Frätande
Kemikalier som verkar frätande på huden, ger
allvarliga ögonskador eller som är korrosiva för
metaller.
7 Akut toxicitet
Kemikalier som är akut giftiga vid förtäring,
hudkontakt och/eller inandning. Kemikalier
med detta piktogram kan vara dödliga.
3 Brandfarlig
Brandfarliga vätskor (och deras ångor), gaser,
aerosoler och fasta ämnen.
8 Gas under tryck
Gaser i tryckbehållare (2 bar eller högre).
4 Miljöfarligt
Kemikalier som är skadliga för miljön.
5 Kronisk hälsofara
Kemikalier som orsakar kroniska effekter
som cancer, genetiska skador och nedsatt
fortplantningsförmåga. Gäller även kemikalier
som orsakar allergi vid inandning, specifik organtoxicitet och kemisk lunginflammation.
9 Explosiv
Explosiva kemikalier och explosiva föremål.
Läs varningstexten!
Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier
i hemmet.
Vill du veta mer om de nya piktogrammen hittar du
broschyren ”Läs varningstexten!” på webbplatsen
www.kemi.se. Där kan du även hitta ett test där du kan
kontrollera om du förstår vilka faror som piktogrammen hänvisar till.
www.kemi.se
Copyright © 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved • C-2010-1-SWE
Symboler som kommer att fasas ut:
Mycket giftig/Giftig
Irriterande/Hälsoskadlig
Frätande
Oxiderande
Mycket brandfarlig/Extremt brandfarlig
Explosiv
Miljöfarlig
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards