pls produkter ab

advertisement
PLS PRODUKTER AB
Datum: 2003-09-18
VARUINFORMATIONSBLAD
1.
Namnet på produkten och företaget
Produktnamn:
ETS vätska N-tal
Användningsområde: Etsning av metall gods
Tillverkare:
PLS PRODUKTER AB Box 92126 541 02 SKÖVDE
Tel: 0500-468850
Hemsida: www.pls.nu
Kontaktperson: Anders Larsson
2.
Sammansättning/ämnenas klassificering
CAS-NR
64-17-5
7697-37-2
3.
ÄMNE
Etanol
Salpetersyra
VIKT%
90-100
4-5
R-FRASER
F R11
O, C R8-35
FAROSYMBOL
F
C
Farliga egenskaper
Hälsofarliga egenskaper: Produkten är starkt frätande Syraångor kan irritera och orsaka frätskador på
luftvägarna. Höga koncentrationer kan ge lungskador. Förtäring kan ge frätskador i mun, svalg och mag- tarmkanal.
Irriterar och fräter vid hudkontakt.
Stänk i ögonen kan orsaka allvarliga frätskador.
Brand/explosionsrisker: Brandfarlig
Miljöfarliga egenskaper:
4.
Första hjälpen
Förtäring:
Inandning:
Ögonkontakt:
Hudkontakt:
5.
Kontakta läkare om större mängd förtärts, i annat fall drick vätska. Framkalla ej kräkning.
Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm halvsittande ställning. Vid kraftig exponering kontakta
läkare.
Skölj rikligt med vatten i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Snarast till sjukhus/ögonläkare.
Skölj genast med mycket vatten- vid behov även innanför kläderna. Tag av
nedstänkta/förorenade kläder/skor. Kontakta läkare.
Åtgärder vid brand
Släckmedel.: Släck med pulver eller vatten
Mycket Brandfarlig: Ångor kan bilda explosiva gaser i blandning med luft.
6.
Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder: Använd ögon.ansikts skydd och skyddshandskar. Andningsmask måste tillgripas, ska
gasfilter BE + partikelfilter P3 användas. Skyddshandskar av naturgummi, neopren, nitrilgummi eller polyeten kan
med fördel användas.
Miljöskyddsåtgärder:
Saneringsmetoder: Spill upptas med absorberande material och deponeras.
7.
Hantering och lagring
Hantering: Arbetsmetoder bör utformas så att direktkontakt förhindras.God ventilation och punkutsug. Blanda aldrig
produkten med andra kemikalier.
Lagring: Lagras i slutna behållare i väl ventilerade utrymmen,.
8.
Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder
Använd alltid andningsmask, skyddshandskar och ansiktskydd när Ets N-tal hanteras.SE PUNKT 6.
9.
Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:
Ofärgad klar vätska.
Lukt:
pH-värde:
ca:1,4 i koncentrat
0
Kokpunkt ( C):
ca 80
Brännbarhet:
brännbar
3
Relativ densitet (g/cm ): ca 92
Löslighet i vatten: Helt löslig
Fördelningskoefficient i N-oktanol/vatten: Ej tillämplig
Övriga uppgifter:
PLS PRODUKTER AB
VARUINFORMATIONSBLAD
10.
Stabilitet och reaktivitet
Har en kraftigt oxiderande verkan. Avger giftiga nitrösa gaser under värmeuteckling samt vid reaktion med organiskt ,
material och de flesta metaller. Bör förvaras i tätt slutet kärl på en väl ventilerad plats.
11.
Toxikologisk information
Inandning av ångor eller dimma kan ge sveda,hosta o andnöd.Lånfvarig kontakt kan ge luftrörsproblem.
Hudkontakt kan ge allvarig hudskada svårläkta sår och blåsor. Stänk i ögonen kan ge allvarlig ögonskada.
Förtäring ger allvarlig frätskada på mun och svalg samt andnöd, magsmärta och njurskada.
12.
Ekotoxikologisk information
För närvarande finns inga kriterier utarbetade för bedömning av beredningars miljöfarlighet.
Salpetersyra har en benägenhet vi små koncentrationer orsaka dödlighet på fiskar och vatten organismer.
13.
Avfallshantering
Omfattas av förordningen om miljöfarligt avfall
Utsläpp till miljön bör undvikas
Tömda förpackningar lämnas till lokal distr.
14.
Transportinformation
Klass:
Väg:
Sjö:
Flyg:
15.
8 Ämnesnummer 2(b) Un nr 2031, Un nr1987 3 (b) Adr etikett 3
Gällande bestämmelser
Märkning:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
16.
Frätande; C Brandfarlig: F
R35,STARKT FRÄTANDE. R11 MYCKET BRANDFARLIG. R 36 IRRITERAR ÖGONEN
S7 förpackningen förvaras väl tillsluten.
S23 Undvik inandning av gas och ånga. S 26Vid kontakt med ögon spola med mycket vatten och
kontakta läkare. S45 vid olycksfall kontakta läkare.
Övrig information
Vi är anslutna till Repa
Varuinformationen är utformad i enlighet med kap. 4 i Kemikalieinspektionens föreskrifter om produkter och
biotekniska organismer (KIFS 1998:8) samt Sprängämnesinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad för
brandfarliga och explosiva varor (SÄIFS 1994:4)
ETS n-tal
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards