SJUKDOMSPOLICY

advertisement
SJUKDOMSPOLICY
Policy vid sjukdom och sjukfrånvaro på DIOS AB
Bakgrund
Alla människor blir någon gång sjuka, det är helt naturligt. Denna policy skrivs för att tydliggöra vad som
förväntas av alla på företaget och attityden till sjukfrånvaron.
Målsättning
DIOS AB vill att relationen mellan företaget och den sjuke ska kännetecknas av omsorg och respekt samt
att erhålla hjälp att återgå till arbetet. DIOS AB eftersträvar en god och trygg arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro,
ökad hälsomedvetenheten och minskade kostnader för sjukfrånvaro.
Chefer/Ansvariga ska ansvara för att personalens behov av hjälp att återgå till arbetet snarast möjligt ska
utredas. Eventuella rehabiliteringsbehov ska tidigt uppmärksammas.
Personalavdelningen/Human Resources (HR) och Företagshälsovården (FHV) ska fungera som stöd till
cheferna genom att sprida kunskap om gällande regler, lagstiftning samt policy.
För kontakt med FHV (företagsläkare etc.), kontakta HR.
Varje anställd ska ta ett eget ansvar för sin hälsa och eventuell rehabilitering.
Förutsättning
Varje medarbetare ska följa DIOS ABs regler och rutiner för sjukdom och sjukskrivning. Detta för att
ersättningar för sjukdom ska bli korrekta. Vid sjukdom är det viktigt att den anställde tar sitt ansvar och
avgör när man bör stanna hemma istället för att gå till arbetet.
Så snart smittorisken är över och man känner sig lämpad att arbeta, ska den anställde återgå till arbetet.
Vid långvarig sjukdom ska företaget också, så snart det är möjligt, titta på arbetsförmåga och möjlighet till
deltidsarbete i stället för heltidssjukskrivning.
Alla ska av omsorg uppmärksamma om någon mår dåligt, både fysiskt och psykiskt. Även om DIOS AB
uppskattar närvaro och arbete, gagnar det ingen att arbeta när man är sjuk. Dels riskerar den sjuke
komplikationer och en längre sjukdomsperiod, arbetet blir inte utfört på bästa sätt och risken för smitta
ökar.
Vid tillfällen där det finns anledning att anta att en viss arbetsförmåga återstår, ska diskussion för deltidssjukskrivning tillämpas. Detta är till fördel för individen för att det underlättar återgången till arbete och
minskar risken för passiv långtidssjukskrivning. Deltidssjukskrivning ska vara utgångspunkten vid
sjukskrivning.
Om sjukdom leder till rehabiliteringsåtgärder ska detta skötas enligt lagar och regler, och samtidigt med en
känsla av omsorg.
Frågor som berör sjukdom och rehabilitering ska ständigt tas upp till diskussion i organisationen för att vi
ska leva upp till våra mål.
Ersättning
Företaget följer allmän lagstiftning för området kring sjuklön etc.
(Vid vissa kollektivavtal för tjänstemän)
Genom DIOS ABs kollektivavtal tillkommer dessutom sjuklön under en längre period än lagstiftningen och
det ingår även en sjukförsäkring genom försäkringsbolaget vid långvarig sjukskrivning. DIOS AB betalar
P12608 Utgåva 04 2007.05 © Wise Group AB • www.wise.se
1 (2)
dessutom genom kollektivavtal extra sjuklön fram t.o.m. dag 90. Se vidare företagets dokumentation kring
ersättningar.
Däremot är företaget inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren:
1.
2.
ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga
kraft.
medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön.
Försäkringskassan kan också på begäran av arbetsgivaren göra sjukkontroll av arbetstagaren under sjuklöneperioden. Enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, 11 §, får Försäkringskassan utan hinder av sekretess
lämna ut uppgift till arbetsgivaren om vad som framkommit vid t.ex. en sådan sjukkontroll om det behövs
för att säkerställa arbetstagarens rätt till sjuklön.
Policyn antagen 2015-04-01
Ledningen på DIOS AB
P12608 Utgåva 04 2007.05 © Wise Group AB • www.wise.se
2 (2)
Download