konsultativ tjänsteman xx.1.2017 Martti Patjas Enligt artikel 214 i

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
konsultativ tjänsteman
Martti Patjas
Promemoria
UTKAST
xx.1.2017
NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2017
Enligt artikel 214 i Europaparlamentets och rädets förordning om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och upphävning av rädets
förordningar (EEG) nr 992/72, (EET) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr
1234/2007 (EU) nr 1308/2013 fär Finland bevilja sockerbetsodlare högst 350 euro i
stöd per hektar och regleringsär. För att säkerställa förutsättningarna för en lönsam
odling och intresset för sockerbetsodling föresläs det att stöd et uppgär tili högst xxx
euro per hektar är 2017.
Enligt förslaget är grunderna för fastställande av stödet desamma som är 2016.
State n och jordbruksproducenternas centralorganisationer (MTK och SLC)
undertecknade xx.12.2016 förslaget tili fördelning av det nationella stödet tili
jordbruket och trädgärdsodlingen 2017. Om förslaget tili förordning har begärts
utlätande av finansministeriet, Landsbygdsverket, enheterna för landsbygd och
energi vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Jord- och skogsbruksproducenternas
centralförbund MTK, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria
Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. Av de
inkomna remissyttrandena...
Förordningen avses träda i kraft den xx januari 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd tili jordbruket och
trädgärdsodlingen) har reserverats sammanlagt xxx,x miljoner euro 2017. Momentet
innehäller ocksä en fullmakt att övriga stödbeslut 2017 fär föranleda utgifter för
nordligt stöd pä högst xx,x miljoner euro Stora utgifter som är avsedda att betalas
frän 2017 ärs och de därefter följande ärens anslag.
Enligt uppskattningarna behövs det xxx,xx miljoner euro för stödet för sockerbeta är
2017. Anslaget har tagits tili hänsyn när man gjort upp förslaget tili fördelning av det
nationella stödet tili jordbruket och trädgärdsodlingen. Med beaktande av de övriga
objekt som finansieras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att
anslaget är tillräckligt stort för ändamälet.
Statsrädets förordning om nationein stöd för sockerbeta 2017
UTKAST
1 enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lagen om
nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sädant det lyder i lag
457/2010 och 9 § 3 mom. sädant det lyder i lag 1446/2006, som följer:
1§
Allmänt
Tili sockerbetsodlare ka n för är 2017 i enlighet med denna förordning, som annat i 6 § 3 punkien i lagen
om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001) avsett nationein stöd, betalas
nationein stöd som avses i artikel 214 i Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1308/2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rädets
förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.
2§
Grunderna för beviljande av stöd
Stöd betalas utifrän den odlingsareal för sockerbeta som odlaren har uppgett för är 2017 i ansökan om
jordbruksstöd. Om den odlingsareal som godkänts vid övervakning är lägre än den som uppgetts i ansökan,
betalas stöd dock utifrän den godkända odlingsarealen.
Det nationella stödet tili sockerbetsodlare ka n vara högst xxx euro per hektar.
3 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den xx januari 2017.
Helsingfors den xx januari 2017
Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen
Konsultativ tjänsteman
Martti Patjas