Utbudsbegränsning kvinna och föräldra/barn

advertisement
Utbudsbegränsningar Kvinnosjukvården
och Föräldra-Barnhälsan
Version: 2
Ansvarig: Iréne Hoglert Eva Spetz
Lena Olofsson Pia Collberg Per Hedman
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
2(10)
Dnr:
ÄNDRINGSFÖRTECKNING
Version
1.
2.
3.
Datum
Ändring
2009-04-28
Nyutgåva./ES IH LO PC PH
2009-05-25
Priskomplettering/IH ES
2011-02-11
Priskomplettering/IH
Beslutat av
Datum
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
3(10)
Dnr:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
UTBUDSBEGRÄNSNINGAR KVINNOSJUKVÅRD
4
1.1
ALLMÄN GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING
1.2
EGENAVGIFT FÖR KOPPARSPIRAL
1.3
SLUTA ATT FÖRSKRIVA RABATTERAT, LOKALT VERKANDE ÖSTROGENER
1.4
TRÄNGNINGSINKONTINENS
1.5
KONTROLLER VID BORDERLINE ÄGGSTOCKSTUMÖR
1.6
OFRIVILLIG BARNLÖSHET HOS PAR DÄR KVINNAN ÄR ÖVER 40 ÅR
1.6.1 Utredning av ofrivillig barnlöshet.
1.6.2 Behandling av ofrivillig barnlöshet
1.7
ORO I TIDIG GRAVIDITET OSÄKER GRAVIDITETSLÄNGD.
1.8
SPARSAM BLÖDNING TIDIG GRAVIDITET
1.9
TROMBOSPROFYLAX TILL GRAVIDA KVINNOR
1.10 SVÅR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
1.11 FÖRLOSSNING OCH BB-VISNINGAR FÖR FÖRÄLDRAGRUPPER TAS BORT
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
UTBUDSBEGRÄNSNINGAR FÖRÄLDRA-BARNHÄLSAN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
7
LINDRIG PRIMÄR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
SVÅR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
LINDRIG PSYKISK OHÄLSA HOS BLIVANDE FÖRÄLDER UNDER GRAVIDITET
PSYKISK OHÄLSA HOS FÖRÄLDER PGA RELATIONSPROBLEM
VÅRDNADS- OCH UMGÄNGESFRÅGOR
FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - SEPARERADE FÖRÄLDRAR
FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - MAMMOR EFTER AKUTSNITT
GENERELLA FÖRÄLDRAGRUPPER INOM BAS MHV/MVC OCH BAS BHV/BVC
PAPPAGRUPPER MED PAPPAGRUPPSSAMORDNARE
LINDRIGA BETEENDEPROBLEM HOS BARN
LINDRIG GRÄNSSÄTTNINGSPROBLEMATIK HOS BARN
FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - SVÅRSTYRDA BARN
LINDRIG SÖMNSTÖRNING HOS BARN
INFANTIL AUTISM
POSTPARTUMDEPRESSION - EPDS < ÄN 14 POÄNG
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
4(10)
Dnr:
1 UTBUDSBEGRÄNSNINGAR
KVINNOSJUKVÅRD
Gällande från 2009-05-07 efter beslut i landstingsstyrelsen 2009-04-22. Begränsningarna gäller för
landstingets samtliga verksamheter samt de privata vårdgivare som landstinget har avtal med.
1.1 ALLMÄN GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING
Sluta erbjuda kvinnor utan gynekologisk sjukdom eller symtom på
gynekologisk sjukdom gynekologisk undersökning. Vid besök hos privat
läkare ges ingen landstingsrabatt dvs kvinnan betalar hela kostnaden
själv.
1.2 EGENAVGIFT FÖR KOPPARSPIRAL
I samband med insättning av kopparspiral tas en avgift ut motsvarande
självkostnadspris, detta gäller i såväl sluten som öppenvård inom
landstinget. Redan idag betalar kvinnan för samtliga hormonella
preventivmetoder via avgift på apotek.
Kvinnan betalar spiralen i kassan efter besöket, annars skickas en faktura
med avgiften hem till henne. Kassan lägger in kod 22 och skriver in
aktuell avgift.
Priser
Nova-T 380
Flexi-T 30
180 kr
220 kr
Kvinnor under 25 år betalar halva priset till och med den dag kvinnan
fyller 25 år.
Garanti om spiralen stöts ut inom 6 månader, 50% av kostnaden för
spiralen ersätts.
1.3 SLUTA ATT FÖRSKRIVA RABATTERAT, LOKALT VERKANDE
ÖSTROGENER
Lokalt verkande östrogener finns receptfritt och kan i första hand erbjudas kvinnor med besvär
beroende på sköra slemhinnor runt och efter menopaus. Om kvinnan ändå önskar receptbelagt
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
5(10)
Dnr:
läkemedel gäller att detta kan förskrivas utan rabatt. OBS ändra i förmånskoden vid
receptförskrivning via VAS från R till U.
1.4 TRÄNGNINGSINKONTINENS
I första hand primärvårdspatient vid behov konsultation med
specialistvården.
I den mån patienter med trängningsproblematik går inom
specialistvården för behandling ska detta överföras till primärvård. De
flesta går redan idag i primärvården.
1.5 KONTROLLER VID BORDERLINE ÄGGSTOCKSTUMÖR
Kontroller efter operation av äggstockstumör som tillhör gruppen
borderline kontrolleras i 2 år efter operation. Enligt nya rön behövs ej
kontroller 3-5 år varför vi upphör med dessa.
Nästa planerade besök enligt aktuell väntelista 2009-05-07 genomförs
men för patienter som kontrollerats mer 2 år blir det sista kontrollen.
Patienterna som berörs kommer att informeras i samband med
återbesök.
1.6 OFRIVILLIG BARNLÖSHET HOS PAR DÄR KVINNAN ÄR
ÖVER 40 ÅR
Gällande utredning och behandling exklusive IVF (se separat PM). Gäller fr o m den dag kvinnan
fyller 40 år. Hos lesbiska par gäller åldern hos den kvinna som planeras bära graviditeten.
1.6.1 Utredning av ofrivillig barnlöshet.
Utredning med t.ex. hormonprover, ultraljudsundersökningar, röntgen, diagnostiska operationer,
spermieprover mm görs ej landstingsfinansierat.
1.6.2 Behandling av ofrivillig barnlöshet
Behandling med hormoner, operationer, inseminationer mm görs ej landstingsfinansierat.
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
6(10)
Dnr:
1.7 ORO I TIDIG GRAVIDITET OSÄKER GRAVIDITETSLÄNGD.
Besök inom specialistvården erbjuds ej till kategorin ovan. Ett
psykosocialt omhändertagande ingår i uppdraget för primärvårdens
mödrahälsovård. Detta då någon medicinsk indikation för tex ultraljud ej
finns och samtliga kvinnor erbjuds rutinultraljud i vecka 18-19.
1.8 SPARSAM BLÖDNING TIDIG GRAVIDITET
Upphöra med kontroll av kvinnor med enstaka sparsam blödning i tidig
graviditet utan andra symtom eller tidigare utomkvedshavandeskap.
1.9 TROMBOSPROFYLAX TILL GRAVIDA KVINNOR
Tidigare har trombosprofylax varit gratis till gravida kvinnor. Den
förmånen tas bort.
Preparaten förskrivs rabatterat som andra läkemedel och
högkostnadsskyddet gäller.
1.10
SVÅR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
Om man vid första besöket inom specialistvård bedömer att en kvinna lider av en så svår
förlossningsrädsla att kejsarsnitt är enda möjliga förlossningssättet erbjuds ej fortsatt
psykologkontakt om det inte finns någon tilläggsindikation.
1.11
FÖRLOSSNING OCH BB-VISNINGAR FÖR
FÖRÄLDRAGRUPPER TAS BORT
Visningarna för MVCs föräldragrupper tas bort helt. Ges varken av
personal vid kvinnosjukvården eller MVC.
Möjlighet för visningar för kvinnor med förlossningsrädsla kvarstår.
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
7(10)
Dnr:
2 UTBUDSBEGRÄNSNINGAR FÖRÄLDRABARNHÄLSAN
Gällande från 2009-05-07 efter beslut i landstingsstyrelsen 2009-04-22. Begränsningarna gäller för
landstingets samtliga verksamheter samt de privata vårdgivare som landstinget har avtal med.
2.1 LINDRIG PRIMÄR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
Stödsamtal erbjudes endast inom basMHV/MVC.
2.2 SVÅR FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
Bedömningssamtal erbjudes inom Föräldra-Barnhälsan. Se även ovan
1.10!
2.3 LINDRIG PSYKISK OHÄLSA HOS BLIVANDE FÖRÄLDER
UNDER GRAVIDITET
Stödsamtal erbjudes endast inom bas MHV/MVC.
2.4 PSYKISK OHÄLSA HOS FÖRÄLDER PGA
RELATIONSPROBLEM
Parsamtal erbjudes ej. Hänvisning till familjerådgivning/familjerätt.
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
8(10)
Dnr:
2.5 VÅRDNADS- OCH UMGÄNGESFRÅGOR
Erbjudes ej. Hänvisas till socialtjänst.
2.6 FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - SEPARERADE
FÖRÄLDRAR
Riktat föräldrastöd i grupp för separerade föräldrar erbjudes ej.
Hänvisning till familjerådgivning och socialtjänst.
2.7 FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - MAMMOR EFTER
AKUTSNITT
Riktat föräldrastöd i grupp för mammor som genomgått akutsnitt
erbjudes ej.
2.8 GENERELLA FÖRÄLDRAGRUPPER INOM BAS MHV/MVC OCH
BAS BHV/BVC
Psykolog- och socionomdeltagande i föräldragrupper upphör.
2.9 PAPPAGRUPPER MED PAPPAGRUPPSSAMORDNARE
”Renodlade” pappagrupper med pappagruppssamordnare upphör. Inom
ordinarie föräldragruppsverksamhet erbjudes stöd till föräldrar oavsett
kön.
2.10
LINDRIGA BETEENDEPROBLEM HOS BARN
Telefonrådgivning vid Föräldra-Barnhälsan upphör. Erbjudes endast vid
bas BHV/BVC.
2.11
LINDRIG GRÄNSSÄTTNINGSPROBLEMATIK HOS BARN
Telefonrådgivning vid Föräldra-Barnhälsan upphör. Erbjudes endast vid
bas BHV/BVC.
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
2011-02-11
9(10)
Dnr:
2.12
FÖRÄLDRAR MED SÄRSKILDA BEHOV - SVÅRSTYRDA
BARN
Riktat föräldrastöd i grupp för föräldrar med svårstyrda barn upphör. Ev.
medverkan från psykolog/socionom från Föräldra-Barnhälsan vid
tematräffar inom bas BHV/BVC.
2.13
LINDRIG SÖMNSTÖRNING HOS BARN
Föräldrastöd erbjudes endast inom bas BHV/BVC.
2.14
INFANTIL AUTISM
Hänvisas direkt för utredning till barn- och ungdomshabilitering.
2.15
POSTPARTUMDEPRESSION - EPDS < ÄN 14 POÄNG
Stödsamtal erbjudes endast inom bas BHV/BVC
Ansvariga:
Iréne Hoglert
Klinikchef Kvinnosjukvården
Eva Spetz
Klinikchef och MLA
Kvinnosjukvården
Lena Olofsson
Enhetschef Föräldra-Barnhälsan
Pia Collberg
Mödrahälsovårdsöverläkare
och MLA Föräldra-Barnhälsan
Per Hedman
Barnhälsovårdsöverläkare
Carsten Dencker
Verksamhetsområdeschef
Version: 1
Utbudsbegränsningar
Kvinnosjukvården
Föräldra-Barnhälsan
Område Barn/Kvinna
Kvinnosjukvården o Föräldra-Barnhälsan
Iréne Hoglert
063-15 31 20
och MLA Föräldra-Barnhälsan
2011-02-11
10(10)
Dnr:
Barn/Kvinna
Version: 1
Download