Politikerutbildning_Hans_Edenwall

BARNHÄLSOVÅRDEN
EN HÄLSOFRÄMJANDE ARENA
- VÅRDENS ENDA?
•
•
•
•
•
•
BHV vänder sig till alla barn 0-6
år.
BHV är kostnadsfri.
En resurs för alla samhällsgrupper
Generella insatser som når alla
Riktade förstärkta insatser till
sårbara grupper på områdes- och
gruppnivå
Individuellt utformad hjälp till barn
som löper särskilt stor risk att
drabbas av ohälsa eller som
redan indikerar att hälsan är
nedsatt.
BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL
•
Främja barnens hälsa, utveckling
och trygghet genom att:
– stödja föräldrar i ett aktivt
föräldraskap,
– upptäcka och förebygga
fysisk, psykisk och social
ohälsa hos barn,
– uppmärksamma och
förebygga risker för barn i
närmiljö och samhälle.
MINSKA RISKEN FÖR
PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD
•
Låt barnet sova på rygg, leka på mage.
•
Utsätt inte barnet för tobaksrök.
•
Amma barnet om det är möjligt.
•
Håll barnet lagom varmt och se till att det kan röra på sig.
•
Minskning från drygt 130 fall/år i Sverige till 13.
OLYCKSFALLSPROFYLAX
•
SIDS-förebyggande information.
•
Shaken baby syndrome –
information.
•
Bilbarnstol, bälte.
•
Heta drycker, badvatten.
•
Förebygga fallolyckor.
•
Kvävningsrisk.
•
Dödsfall från >400 till <100.
ANKNYTNING OCH SAMSPEL
•
•
•
•
•
•
Trygg anknytning är sannolikt den
enskilt viktigaste förutsättningen
för en positiv utveckling av barnet.
Anknytning är en
överlevnadsstrategi.
Trygg anknytning är grunden för
en känslomässig och social
anpassning.
Att etablera en trygg anknytning
genom omvårdnad som passar
barnet är förälderns
grundläggande och viktigaste
uppgift.
Otrygg anknytning ökar risken för
fysisk och psykisk ohälsa under
hela uppväxten och i vuxen ålder.
Strukturerade observationer inom
barnhälsovården.
GRUNDA SUNDA VANOR
•
Ett hälsofrämjande och preventivt
förhållningssätt och arbete för en
hållbar framtid.
•
Återkommande hälsosamtal på
BVC som syftar till att informera,
motivera och vägleda familjen till
en god och hållbar livsstil.
•
•
•
Manual för hälsosamtalen finns
som vägledning.
Bra sömnvanor, mycket lek och
rörelse, gränssättning, kärlek, bra
matvanor, rökning, alkohol,
barnsäkerhet. Samtliga områden
har betydelse för barnets
utveckling och hälsa
FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP
• Målet är att
- Ge kunskap om barns behov
och rättigheter
- Stärka föräldrar i sin
föräldraroll
- Skapa möjlighet för kontakt
och gemenskap
I Blekinge finns nya riktlinjer
för föräldrastöd framtagna för
ett likartat föräldrastöd i länet.
Barnombudsmannen tar fram
ett nationellt material utifrån
Blekinges erfarenheter.
BARNS HÄLSA I CENTRUM
•
•
•
Hur vi mår som barn har stor
betydelse för vår hälsa senare i
livet.
Dålig hälsa leder till mer
sjukdom.
Att investera i barnens hälsa är
det mest långsiktiga och
förnuftiga vi kan göra som
aktörer i verksamheter kring
barnfamiljerna.