Ingen bildrubrik

advertisement
Hälsokällan startade som ett Interreg 3A-projekt 2003
Syftet med projektet var att skapa två utvecklingscenter (ett
i Fyrbodal och ett i Östfold), för att verka som ett hälsopedagogiskt stöd, för skolor och andra nyckelgrupper/
organisationer för att främja barn och ungdomars hälsa i
Fyrbodal och Östfold!
En förstudie gjordes
Vad skulle Hälsokällan arbeta med?
•Självkänsla
•Självförtroende
•Goda relationer
Hur?
•Program med barn och ungdomar
•Utbildning och handledning med
personal som möter barn och unga!
•Nätverk
Hälsokällans
Fokusområden de
första fem åren
•Värdegrund och
livskunskap i förskola och
skola!
•Föräldrastöd
•Mångfaldsfrågor
Värdegrund och livskunskap
i förskola och skola
•Elevers sociala och emotionella
kompetens – livskunskap
•Ledarskap i klassrummet
•Förhållningssättet i mötet med andra
•Mobbningsförebyggande insatser (Olweus
mobbningsförebyggande program)
Föräldrastöd
• Föräldrastödskedjan
-9 månader – 18 år
• Föräldrastödsprogram ledarutbildningar
• Stöd och handledning till
familjecentraler och öppna
förskolor
Mångfald
-att arbeta för allas lika värde
•Spetskompetensnätverk mot
Hedersrelaterad problematik
•Föräldrastöd för föräldrar på SFI
•Utbildning personal på SFI
•Utbildningar sex och samlevnad
– hbt-frågor allas lika värde
KASAM – Begriplighet,
Hanterbarhet och
Meningsfullhet
LÅG
COPINGFÖRMÅGA
Destruktiv Coping
Flykt
Undvikande
Bedövande
Konfrontation
Rigiditet
Stor Självkritik
Diskvalificering
Anpassning
HÖG
Framgångsrik Coping
Förhandla
Problemlösning
Socialt stöd
Professionellt stöd
Optimism
Humor
Positiv omformulering
Jämförelse
Önsketänkande
Magiskt tänkande
OMVÄRLDSFAKTORER
•STÖDJANDE FÖRÄLDRASYSTEM
•STÖDJANDE OCH INKLUDERANDE SKOLSYSTEM
•ANDRA STÖDJANDE VUXNA
•HJÄLPA ANDRA
•GÖRA MENINGSFULLA AKTIVITETER
INDIVIDUELLA FRISKFAKTORER
•GOD SOCIAL KAPACITET
•POSITIVT SJÄLVFÖRTROENDE
•SJÄLVSTÄNDIGHET
•UTVECKLING AV SPECIELLA INTRESSEN OCH HOBBIES
•IMPULSKONTROLL
•AKTIVITET OCH ENERGI
•INTELLIGENS
•KREATIVITET
•FRAMGÅNGSRIK COPING
•INRE ”LOCUS OF CONTROL”
Exempel på skyddande faktorer
Skola
Tydliga normer/regler och förväntningar
från vuxna
Att uppmärksammas för positiva handlingar
Att känna tillhörighet och anknytning
Ett gott socialt och emotionellt klimat
Tydliga förväntningar från vuxna
Familj
Tydliga normer och förväntningar från
föräldrar
Goda och kärleksfulla relationer
Att uppmärksammas för positiva handlingar
God insyn i vad barnet gör utanför hemmet
Individ
Social och kognitiv kompetens
Intelligens
Skolframgång
Välanpassade kompisar
Exempel på riskfaktorer
Samhället
Tillgång till droger
Avsaknad av lagar och normer
Bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist,
social utslagning
Skolan
Otrivsel
Låg kunskapsnivå
Oordning
Brist på struktur
Låga förväntningar
Familjen
Missbruk inom familjen
Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn
Familjkonflikter , tillåtande attityd (föräldrar som bjuder)
Individen/
kamrater
Tidigt och långvarigt asocialt beteende
Koncentrationssvårigheter
Misslyckande i skolan
Skolk
Kamrater som har problem
Tidig debut och positiv attityd till t ex droger
Risk- och skyddsfaktorer samspelar
Årskonsumtion av ren alkohol
hos elever i årskurs 9
1400
1200
1000
800
cl
600
400
200
0
0-2
3
4
Sky
dds
fa k
tore
r
5
6-8
0-2
3
4
5
6-12
r
ore
t
k
k fa
Ris
Ekonomiska vinster för samhället
Samhällskostnaden för en tonåring som gjort
brottskarriär är cirka 20 miljoner kronor
när tonåringen nått vuxen ålder.
Motsvarande kostnad för en ung människa
som utvecklar ett bestående missbruk är
11,5 miljoner kronor.
Exempel på aktiviteter i Hälsokällans regi 2003-2008 (i
Fyrbodals kommuner och regionala verksamheter
Utbildning: 4256 viktiga vuxna har utbildats (en dag till
utbildningar över fem dagar)
Program: Cirka 10 000 barn och ungdomar har deltagit i
aktiviteter
Föreläsningar: Cirka 2000 deltagare
Processhandledning: Cirka 700 deltagare
Exempel på nätverk som skapats:
•Värdegrund och livskunskap i förskola och skola
•Föräldrastöd
•Sex och samlevnad
•Hedersrelaterad problematik
•Kamratstödjarnätverk
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards