Fokus barn och föräldrar

advertisement
Fokus barn och föräldrar
En studie om 3-5-åringar i Uppsala län
Om studien
Institutionen för
kvinnors och barns
hälsa
Forskargruppen i
föräldrastöd
Kontaktperson:
Helena Fabian
Leg. sjuksköterska,
forskare
018-611 59 63
[email protected]
Ansvarig forskare:
Anna Sarkadi
Leg. läkare, docent
018-611 59 65
[email protected]
Förskolebarns hälsa är ett prioriterat
forskningsområde i Sverige. Uppsala
universitet har därför fått medel för att
genomföra en studie med syfte att
undersöka barns och deras föräldrars
hälsa och välmående samt hur det kan
förbättras med olika former av
föräldrastöd.
Forskning visar att de stödbehov som
upptäcks och kan åtgärdas med tidiga
insatser före skolålder ger god effekt för
barn som har beteendeproblem orsakade
av miljö, relationer eller fysiologiska
orsaker. Det kan gälla insatser för barnet
eller för barnets föräldrar.
I studien kommer föräldrar att erbjudas
föräldrastöd genom Triple P på förskolor,
som är ett evidensbaserat
föräldrastödsprogram.
Förskolans deltagande
Överenskommelse om deltagande i
studien har träffats mellan forskargruppen
och förskolans ledningsgrupp och
förskolan bidrar därmed till ett i Sverige
prioriterat forskningsområde.
Vad studien innebär för dig som
förskolepersonal
 Föräldrarna har beslutat att delta i studien
och ber dig därför att fylla i ett formulär om
barnet inför BVC-besök vid 3, 4 och 5
års ålder.
 Du skickar formuläret till BVC i ett
medföljande kuvert.
 Sjuksköterskan går vid besöket på BVC
igenom svaren med föräldrarna.
Om något är oklart uppmanas föräldern be
om ett samtal med dig.
BVC-besök
3, 4, 5 år.
Samtal om
svaren
Genom formuläret tas förskolepersonalens
unika kunskaper om varje enskilt barn
tillvara. Det är något som BVC-personalen
länge har efterfrågat.
För förskolans personal handlar det om en
uppskattning av barnets beteende i
förskolans miljö – inte en bedömning av
hur barnet är. Bedömning av fysiologiska,
medicinska eller andra orsaker sköter
barnhälsovården om.
Svaren kommer att ingå i en
helhetsbedömning på BVC och de barn
som behöver stöd kommer att erbjudas
det. Detta gäller även för familjer som inte
deltar i studien.
Samarbete för bästa resultat
Om formuläret
Frågorna i formuläret rör barnets beteende samt
kamratrelationer och sociala förmågor. Formulären
besvaras av både föräldrar och förskolepersonal inför
besök på barnavårdcentralen (BVC).
Frågorna är ett beprövat mätinstrument och används för
att barnhälsovården ska kunna fånga upp de barn som
behöver extra stöd.
www.kbh.uu.se/
forskning/socialpediatrik
BVC
skickar ut
formulär
Förskolepersonal har unika kunskaper
om barnen
Förälder
ger formulär
till förskolan
Förskola
postar till
BVC
Studien är ett samarbete mellan Uppsala
kommun, Barnhälsovården i Uppsala län
och Uppsala universitet.
Uppsala universitet ansvarar för studien
genom Forskargruppen i föräldrastöd vid
Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
I studiens arbetsgrupp ingår
barnhälsovårdsöverläkaren i Uppsala län,
BVC-sjuksköterska samt representanter
från Uppsala kommuns Kontor för barnungdom och arbetsmarknad samt Vård &
bildning Förskola. Gruppens arbete syftar
till att förankra studien och anpassa
metoderna till berörda verksamheter.
Download