Vaccination av prematurfödda

advertisement
INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-01-12
34930-1
Vaccination av prematurfödda
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Det är viktigt att prematura barn vaccineras i rätt tid, inte korrigerat för
prematuriteten, eftersom mycket av antikroppsöverföringen från mamman sker i
slutet av graviditeten. Dessutom har det för tidigt födda barnet sämre eget
immunförsvar och kan många gånger vara sjukt på annat sätt.
Barn födda före vecka 32 +0 och/eller med en födelsevikt under 1500 gram erbjuds
dessutom en extra vaccinationsdos på neonatalavdelningen vid 2 månaders ålder.
Barnet ska ha uppnått en ålder motsvarande minst graviditetsvecka 34 när
extradosen ges. Första ”ordinarie” dos på BVC ges minst 4 veckor men inte mer än 6
veckor därefter. Barnet vaccineras mot både DTP-polio+Hib, Hepatit B och
pneumokocker.
Om mamman är HbS-Ag-positiv följs PM för detta, och barnet får immunglobulin vid
födelsen och hepatit B-vaccin vid 1 månads ålder följt av Infanrix hexa på BVC vid 3, 5
och 12 månaders ålder.
Sjuksköterskan vid neonatalavdelningen kontaktar barnets BVC för att få vaccin och
barnets hälsokort. BHV-sjuksköterskan får då veta, om hon inte redan är informerad,
att det finns ett barn på neonatalavdelningen. En bra lösning kan vara att BHVsjuksköterskan, om det är praktiskt möjligt, själv kommer med hälsobok och vaccin
till neonatalavdelningen för att träffa familjen. När barnet skrivs ut från avdelningen
ska skriftliga uppgifter så snart som möjligt skickas till BVC om vilka vacciner som
givits och vilket datum.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Karin Åberg
Christina Lockley
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download