Lokala kriterier för BVC - 4

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-10-25
33193-3
1 (1)
Lokala kriterier för BVC - 4-årskontroller
BAKGRUND
Efter diskussion på barnregionmöte april 2016, med barnoftalmologer och
ortoptister, har beslut tagits att i regionen frångå Rikshandbokens riktlinjer för
remittering vi synnedsättning vid 4-års kontroller och 5-årskontrollerna på BVC.
KONTROLLER OCH REMISS
4-årskontrollen
0,8 eller bättre på vartdera ögat
Ingen åtgärd
0,65 ena ögat 0,8 andra ögat
Ny kontroll 5 års ålder
0,65 på båda ögonen
Ny kontroll 5 års ålder
5-årskontrollen
Sämre än 0,8 på något öga
Remiss ögonkliniken
Som tidigare ska remiss skrivas vid misstänkta syn- och ögonproblem eller skelning
oavsett vad barnet ser.
Ny synprövning görs efter cirka 1 månad innan remiss skrivs.
Ocklusionslapp eller speciella glasögon med förtäckning för ena ögat användas vid
syntestning. Använd inte svart sjörövarlapp.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Ann Kristin Hedberg
Hanna Åkerblom
Hanna Åkerblom
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards