Dateringsmetoder 2

advertisement
Arkeologi AB - Miljöarkeologi
Dateringsmetoder
- introduktion
Phil Buckland
Ålder, tid och varför behöver man datera?
I västeuropa regerade bibeln i 1700 år
Hutton och Lyell, Stratigrafiska principen
Strata - lager (Uniformitarianism)
Stratigrafiska lager – resultat av processer:
möjliggjorde ny syn på syndafloden och jordens skapelse
Kulturutveckling (civilisationens vagga):
Pyramider eller Stonehenge? Vilket kom
först?
Dateringsmetoder - Teori
RELATIV datering
Typologi – Stratigrafi – Seriation (- Pollendatering)
ABSOLUT datering
Årsvarvkronologier – Historiska källor - Isotoper
Terminus ante quem: yngsta möjliga datering
(sakerna har hänt före)
Terminus post quem: äldsta möjliga datering
(sakerna har hänt efter)
Terminus… exempel
Terminus ante quem: Vesuvius 79 AD
79AD
Djup
Yngre
Äldre
allt under asklager är äldre,
dvs yngsta möjliga datering för allt under askan.
Terminus… exempel
Terminus post quem: Landhöjningsdatering
100AD
10
5
0
-5
-10
1100AD
15
10
5
0
-5
en boplats kan ej vara äldre än kustlinjen,
dvs äldsta möjliga datering av hyddan.
Stratigrafi (superposition)
Grund principen: det som är äldre ligger under.
Yngre
Kulturlager
E
Tid
Djup
D
Äldre
G
C
F
E
D
C
B
B
A
A Law of Superposition
Geologisk datering - Strata och ledfossiler
+
Period
Kvartär
0
Teriärtiden
65
Krita
Miljoner år
CENOZOIKUM
MESOZOIKUM
ERA
135
Jura
Trias
Perm
195
225
PREKAMBRIUM
PALEOZOIKUM
280
Karbon
Devon
Silur
340
395
430
Ordovicium
500
Kambrium
570
ca. 4500
Geologiskt tid
Teriärtiden
65
Krita
195
225
Karbon
Devon
Silur
340
395
430
Ordovicium
25
Teriärtiden
Jura
Trias
Perm
0
Holocen
1.8 Pleistocen
5
Miocen
135
280
PREKAMBRIUM
PALEOZOIKUM
Pliocen
Kvartär
Period
Kvartär
0
Miljoner år
CENOZOIKUM
MESOZOIKUM
ERA
Epok
Oligocen
38
Eocen
500
Kambrium
55
570
ca. 4500
Paleocen
65
Miocen
0
5
Teriärtiden
25
Oligocen
38
10
Eocen
55
Paleocen
65
15
Pleistocen Holocen
Kvartär
Pliocen
0
Holocen
1.8 Pleistocen
5
Tusan år
Epok
Pollen/Veg./klimatzoner
 Klimatperioder…
Medeltida värmeperioden (MWP - ca. 800-1200bp)
Värmetiden (Holocene Climatic Optimum)
Bølling/Allerød
Interstadial
Istiden
ä.Dryas
8200 Händelse...
Lilla Istiden
(LIA)
ca.ca.
200-700bp
Yngre Dryas stadial
Pollen/Veg./klimatzoner
 Klimatperioder (efter Blytt & Sernander)
Subatlantisk - sval/fuktig
Atlantisk - varm/fuktig
Boreal - varm/torr
Preboreal - kall/subarktisk
Subboreal - varm/torr
se Baudou (1995) “Norrlands Forntid”
Kulturperioder - Övre Norrland (Baudou)
Historisk tid nu-1400 e.Kr.
Yngre metalålder 1400-200 e.Kr.
Äldre metalålder 200 e.Kr. - 900 f.Kr.
Epineolitikum 900 f.Kr. - 2000 f.Kr.
Neolitikum 2000 f.Kr. - 4200 f.Kr.
Mesolitikum 4200 f.Kr. - 8000 f.Kr.
???? 8000 f.Kr. - 8500 f.Kr.
14C-Datering
 “C-14” eller “Kol-14 Datering”
 Utvecklades av Albert & Libby i
Californien, 1940-tal.
 Radiometriskt metod- Isotopers sönderfall
som avger strålning
 Materialet måste innehålla biogent kol.
 ‘Nutid’ = BP = 1950 e.Kr.
Definitioner
 BP = ‘Before Present’ - före nutid
 Cal. BP = Kalibrerad BP
 AD = e.Kr. (Cal AD)
 BC = f.Kr. (Cal BC)
 Labnr. x ± y
(Ox349 5000±80 BP)
x = medelvärde på mätvärde
y = konfidensinterval (1 standard
avvikelse)
12000
14000
30000
Bara approx.
50-70K
Användbar
0
60
ca.300
Kalibrerade
Mest pålitlig
År före nutid (BP)
14C
- Datering - pålitlighet
14C-Definition
 Kol - naturliga isotoper: i atmosfären:
Stabila: 12C
98.89%
13C
1.11%
instabila: 14C
0.000 000 000 1%
Skapas när kosmisk strålning träffar
kväveatomer (N) i yttre atmosfären.
 Tas upp av växter och djur
när de andas och äter...
= Kolkretsloppet
Kolkretsloppet
14C -
 Halveringstid - t½
Sönderfall
- tiden det tar för hälften
av ursprungsmängden 14C
atomer att “försvinna”
(dvs omvandlas till N
mm + energi)
50%
25%
t½ = 5730±40 år (Cambridge half life)
14C -
Mätning
 Vad behöver man veta:
1. Mängden 12C i provet.
2. Mängden 14C som skulle ha varit i
organismen när den levde
3. 14C’s halveringstid
4. Mängden eller radioaktiviteten av 14C
som finns kvar nu
AMS
Standard/conventional dating
Accelerator Mass Spectrometer
14C
- Datering
 Vad måste man tänka på:
1. Provets härkomst (stratigrafi eller
anläggning)
2. Provets “egenålder”
3. Kontaminationsrisk
4. Kalibrering...
5. Korrigeringsfunkioner om det behövs
14C
- Kalibrering
 14C år ≠ kalender år…
 14C produktion (och dess mängd) har
varierat över tid (variation i kosmisk
strålning (solen))
 Kan korrigeras genom jämförande analys
av kända material (dendrokronologi eller
kända arkeologiska typologier…)
- kalibreringskurvan
3000±50 BP
14C
- Kalibration
 Kalibreringskurvan
C-14 år
‘Wiggles’ - variationer i solens aktivitet
Mest pålitlig
13000
10000
5000
BC
0 AD 2000
~12501200
Cal BC
Kalibrerade datum1300
14C
(från datorprogrammet Oxcal)
- Kalibration
14C
- Korrigeringsfunktioner
 Behövs om gammalt kol finns i provet:
t.ex.
- sjösediment på karbonatrik berggrund
- marina sediment (‘reservoir effect’)
- ben
- skaldjur (‘carbonate exchange’)
 ‘Wiggle matching’
- använder ‘wiggles’ i kalibrerings kurvan
- kräver >4 dateringar + oberoende kontroll
År före nutid (BP)
2000
20 000
50 000
500 000
1 000 000
C14
Dendro
Amino acid racemisation
Uranium series
Electron Spin Resonance
100 000
Thermoluminescence
10 000
K-Ar
0
Varves
The End
Sammanfattning
Presentation produced by MAL
Copywrite notices:
- design & contents ©: Phil Buckland & Johan Linderholm
- Lyell picture from Natural History Museum, London
- This publication includes images from CorelDraw® which
are protected by the copywrite laws of the U.S., Canada and
elsewhere. Used under license.
Download